همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹
Background image

تحلیلگر

. عملیاتی های فزیکی به منابع ارگانهای استخباراتی ، وجه مالی ، ملاقات مخفی ، اوپراتیفی...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۴
Background image

آمر منابع بشری در قول اردوی 205 اتل

تطبیق موثرپلانها وبرنامه های منابع بشری وحصول اطمینان از پیشبرد درست پروسه های منابع بشری و تحقق اهداف تعین شده...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۴۰

Kabul

Background image

آمرضد استخبارات ستراتیژیک

کنترول نظارت وبررسی تمامی امورات ریاست ضداستخبارات، احصایوی و اوپراتیفی اداره مربوطه مطابق نیازمندی ها وضروریات های ریاست مربوطه...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷
Background image

:عضو مسلکی تدارکات اجناس

فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات اجناس اداره مربوطه با در نظر داشت قانون و طرزالعمل های تدارکاتی...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷

Kabul

Background image

آمر تدارکات اجناس

مدیریت، نظارت وکنترول از امورتدارکات اجناس اداره در مطابقت به قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۲۸
Background image

استاد بخش تحقیقات

تدریس میتود های تفتیش ، معیار های جهانی ( انتوسای ) ، قوانین و پالیسی های تفتیش در کورس های تهدابی...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۲۰

Kabul

Background image

مسول جمع آوری

جمع آوری معلومات از منابع معتبر ,نظارت وارزیابی از فعالیت های دشمن ...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۱۵

Kabul

Background image

مدیر اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری )بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها مطابق نیازمندی واهداف اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۹

Kabul

Background image

مدیر اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری )بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها مطابق نیازمندی واهداف اداره...

Pagination