همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۲۰
Background image

عضو تدارکات اجناس

همکاری و فراهم آوری تسهیلات در خریحداری های اجناس اداره مربوط...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۱۵
Background image

عضو تاسیسات انجنیری

تنظیم امورتاسیسات اداره مطابق استندرد های تعین شده باساس هدایت مدیربخش ومراجع مربوطه آن غرض اجرای بهتر امورات کاری...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳
Background image

تحلیلگر اجرائیوی بودجه

: ترتیب، تنظیم و نظارت از بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی آن مطابق به قوانین واهداف حصول اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹
Background image

تحلیلگر

. عملیاتی های فزیکی به منابع ارگانهای استخباراتی ، وجه مالی ، ملاقات مخفی ، اوپراتیفی...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۴
Background image

آمر منابع بشری در قول اردوی 205 اتل

تطبیق موثرپلانها وبرنامه های منابع بشری وحصول اطمینان از پیشبرد درست پروسه های منابع بشری و تحقق اهداف تعین شده...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۴۰

Kabul

Background image

آمرضد استخبارات ستراتیژیک

کنترول نظارت وبررسی تمامی امورات ریاست ضداستخبارات، احصایوی و اوپراتیفی اداره مربوطه مطابق نیازمندی ها وضروریات های ریاست مربوطه...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷
Background image

:عضو مسلکی تدارکات اجناس

فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات اجناس اداره مربوطه با در نظر داشت قانون و طرزالعمل های تدارکاتی...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷

Kabul

Background image

آمر تدارکات اجناس

مدیریت، نظارت وکنترول از امورتدارکات اجناس اداره در مطابقت به قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۲۸
Background image

استاد بخش تحقیقات

تدریس میتود های تفتیش ، معیار های جهانی ( انتوسای ) ، قوانین و پالیسی های تفتیش در کورس های تهدابی...

Pagination