همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۳
Background image

مدیر مهمات اکمال عینیات

ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۲
Background image

مدیر عمومی نیازمندی های مرکزی  

ترتیب وتنظیم نمودن تمامی فورم های محاسبوی مالی و بودجوی مطابق نورم واستندرد های وزارت مالیه...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۰
Background image

مدیر عمومی عایدات داخلی

ترتیب فورم های محاسبوی کنترول امورمالی و اسناد واصله مربوط به عایدات داخلی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۷
Background image

مدیر عمومی عایدات داخلی

ترتیب فورم های محاسبوی کنترول امورمالی و اسناد واصله مربوط به عایدات داخلی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۵
Background image

مدیرعمومی عایدات بین المللی 

پیشبرد امورات مساعدت های نقدی و جنسی که به ادارات و جزوتام ها از طرف جامعه جهانی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۳
Background image

مدیرعمومی عایدات بین المللی 

پیشبرد امورات مساعدت های نقدی و جنسی که به ادارات و جزوتام ها از طرف جامعه جهانی ...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵۹
Background image

مدیرعمومی بخش سمع شکایت بودیجه  

ایجاد میکانیزم به منظور حل اختلافات ناشی از کار و رسیدگی به شکایات...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵۶
Background image

مدیرعمومی اجراات و راپوردهی بودجه   

کنترول از اسناد بودجوی، درخواست بودجه، ترتیب پلان مالی، ترتیب و املاء فورم های (ب-20) تخصیصات...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵۵
Background image

مدیر عمومی دیپوی اکمال مرکزی  

ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد...

Pagination