همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۱۰
Background image

مدیر پرداخت مصارف 

چک وکنترول واجراات بالعموم اسناد حواله های مصارفات داخلی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

تحلیلگر اداری قرارداد

هدف وظیفه: اجرای امور تدارکاتی قول اردوی عملیات های خاص، غرض عرضه خدمات موثر و با کیفیت...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

کارشناس حقوقی

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی جهت تحقق اهداف واجراات بهتر کاری اداره بموقع وزمان معین آن...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

عضو تدارکات اجناس

هدف وظیفه: همکاری و فراهم آوری تسهیلات در خریداری های اجناس اداره مربوطه...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

عضوآمریت

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

تحلیلگرهماهنگی وتطبیق پالیسی

هدف وظیفه: : کنترول ونظارت ازتحلیل گذارشات مفتشین درقطعات وجزوتام های ستردرستیز وزارت دفاع ملی مبنی بر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

تحلیلگر تدارکات

هدف وظیفه: اجرای امور تدارکاتی قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص ، غرض عرضه خدمات موثر و با کیفیت در...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

تحلیلگر پروگرام بودجه

هدف وظیفه: طرح وترتیب بودجه عادی وانکشافی، تنظیم واداره آن دربخش های عواید ومصارف صلاحیت و...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵
Background image

تحلیلگر پروگرام بودجه

هدف وظیفه: طرح وترتیب بودجه عادی وانکشافی، تنظیم واداره آن دربخش های عواید ومصارف صلاحیت...

Pagination