همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳۷
Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس

فراهم آوری تسهیلات در پروسه قراردادهای اجناس و خدمات غیر مشورتی اداره در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعلهای مربوطه بعد از عقد قرارداد...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳۱
Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

لایحه  وظایحف 
 
عنوان وظیف :عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی وزارت :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش :ریحاست تدارکات  ) 4  ( :  بست )1تعداد : ( گزارشدهی ب  :آمر تدارکات خدمات مشورتی و غیر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۲۷
Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

فراهم آوری تسهیلات در امورتدارکات ساختمانی اداره با در نظرداشت قانون و طرزالعمل تدارکات...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۲۰
Background image

عضو تدارکات اجناس

همکاری و فراهم آوری تسهیلات در خریحداری های اجناس اداره مربوط...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۱۵
Background image

عضو تاسیسات انجنیری

تنظیم امورتاسیسات اداره مطابق استندرد های تعین شده باساس هدایت مدیربخش ومراجع مربوطه آن غرض اجرای بهتر امورات کاری...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳
Background image

تحلیلگر اجرائیوی بودجه

: ترتیب، تنظیم و نظارت از بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی آن مطابق به قوانین واهداف حصول اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹
Background image

تحلیلگر

. عملیاتی های فزیکی به منابع ارگانهای استخباراتی ، وجه مالی ، ملاقات مخفی ، اوپراتیفی...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۴
Background image

آمر منابع بشری در قول اردوی 205 اتل

تطبیق موثرپلانها وبرنامه های منابع بشری وحصول اطمینان از پیشبرد درست پروسه های منابع بشری و تحقق اهداف تعین شده...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۴۰

Kabul

Background image

آمرضد استخبارات ستراتیژیک

کنترول نظارت وبررسی تمامی امورات ریاست ضداستخبارات، احصایوی و اوپراتیفی اداره مربوطه مطابق نیازمندی ها وضروریات های ریاست مربوطه...

Pagination