همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۳۸
Background image

مامور اداری صحیه

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها وامورات حاضری...

شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۰ - ۱۳:۱۷
Background image

اعلان کاریابی وزارت دفاع ملی

ریاست منابع بشری معاونیت پرسونل وتعلیمات و قوماندانی صحیه ستردرستیز به آنعده واجد...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۳
Background image

مدیر عمومی سفریه

ترتیب وتنظیم نمودن تمامی امورات سفریه مطابق نورم واستندردهای نافذ شده جهت...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰
Background image

مشاور حقوقی

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبیق قانون...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰
Background image

مسوول نظارت وارزیابی

هدف وظیفه: کنترول ، نظارت وارزیابی اسناد ها وامورات کاری اداره مربوطه مطابق قوانین ومقررات جهت نایل شدن

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰
Background image

هماهنگ کننده مالی

هدف وظیفه: ترتیب وتنظیم اسناد مصارفات بودجه عادی و انکشافی، اسناد محسوبی ها وحواله های مصارفات جهت...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰
Background image

مدیر عمومی حفظ و مراقبت 

حفظ ومراقبت تخنیکی وسایل و وسایط نقلیه بخش مربوطه غرض فراهم آوری تسهیلات ...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۸
Background image

مدیرتحلیل و ارزیابی اسناد مالی و لوژستیک

تحلیل وتنظیم ارزیابی اسناد مالی ولوژستیکی قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی مطابق قوانین...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۶
Background image

مدیر نیازمندیهای ساحوی   

ترتیب فورم های محاسبوی مالی و بودجوی مطابق لایحه وظایف...

Pagination