همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                  : ( 4 )

تعداد        . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  4 )

تعداد        . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۵

Kabul

Background image

عضو مسلکی پلانگذاری بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                 : (  4 )

تعداد          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                 : (  4 )

ت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۱۹
Background image

عضو تدارکات اجناس بست ۵

عنوان وظیفه        : عضو تدارکات اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  5 )

تعداد          . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۷
Background image

مامور اداری بخش معاینات طبی

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه و ترتیب دوسیه های مریضان درکارتن های مشخص آنها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۳
Background image

مامور اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۶
Background image

مامور اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۰
Background image

مامور اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

Pagination