همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                 : (  4 )

ت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۱۹
Background image

عضو تدارکات اجناس بست ۵

عنوان وظیفه        : عضو تدارکات اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  5 )

تعداد          . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۷
Background image

مامور اداری بخش معاینات طبی

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه و ترتیب دوسیه های مریضان درکارتن های مشخص آنها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۳
Background image

مامور اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۶
Background image

مامور اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۰
Background image

مامور اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳۷
Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس

فراهم آوری تسهیلات در پروسه قراردادهای اجناس و خدمات غیر مشورتی اداره در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعلهای مربوطه بعد از عقد قرارداد...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳۱
Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

لایحه  وظایحف 
 
عنوان وظیف :عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی وزارت :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش :ریحاست تدارکات  ) 4  ( :  بست )1تعداد : ( گزارشدهی ب  :آمر تدارکات خدمات مشورتی و غیر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۲۷
Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

فراهم آوری تسهیلات در امورتدارکات ساختمانی اداره با در نظرداشت قانون و طرزالعمل تدارکات...

Pagination