همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۳
Background image

مدیراجرائیه

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبیق...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

مدیر اجراآت بودجه

هدف وظیفه: کنترول و ارایه گذارشات بودجه انکشافی منظور شده و بررسی از طی مراحل اسناد بودجه انکشافی ترتیب...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

متخصص مالی

هدف وظیفه: تنظیم وارزیابی عملکرد های ظرفیت وسیستم سازی مطابق پلان مالی سیستم اپس جهت بهبود وارایه...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

متخصص امورمنابع بشری

هدف وظیفه: همکاری تخنیکی وارایه مشوره های سودمند به سیستم اپس ریاست پروگرام سازی ، جهت طرح وتطبیق پالیسی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

مامور اکمال عینیات

هدف وظیفه:. ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد منظور شده و راپور تصدیق...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

مامور اکمال خدمات

هدف وظیفه: اکمال نمودن عینیات مورد ضرورت، ترتیب و تنظیم دیپوهای مواد پخته وخام تخنیک دوخت...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

مامور اداری

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی و (اداری ) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۰
Background image

مدیر تفکیک تخصیصات

تخصیصات دهی به حواله های معاشاتی و مصارفاتی ادارات وجزوتام های...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۱۵
Background image

مدیر ترانسپورت 

ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد...

Pagination