عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳۱

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایحف 
 
عنوان وظیف :عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی وزارت :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش :ریحاست تدارکات  ) 4  ( :  بست )1تعداد : ( گزارشدهی ب  :آمر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی گزارشگیری از :ندارد. 22 :  کود -90-022-065 
 
تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات ، هدف وظیفه : فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات خدمات غیرمشورتی خدمات مشورتی از اعلان الی عقد قرارداد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه. مسؤلیت های وظیفوی:  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده. 1 . برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک خدمات مشورتی  از 2 تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات. . کنترول و مراقبت از پروسه تدارکاتی خدمات مشورتی اداره در مطابقت با قانون طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از 3 تامین شفافیت در مراحل تدارکات  . بررسی لایحه وظایف و تشریح  پروژه های خدمات غیر مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن. 4 . همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها جهت حصول 5 اطمینان از مطابقت آن با اسناد تقنینی مربوطه.  .   ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد وطرزالعمل تدارکات.  6 . اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات. 7 . ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفرگشایی ها وارزیابی پروژهای خدمات مشورتی. 8 . . مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قراردادهای بخش مربوطه 9 . حصول اطمینان ازاینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است. 10 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 11 تهصیلات، تجارب و مهارت های لازم:   ) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.34 و 8 -7مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(
 . درج  تهصیل :1 حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، o لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق  ، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ارجحیت داده میشود.  . تجارب لازم  ( نوع و مدت زمان تجرب ):2  داشتن حد اقل دو  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه o  .مهارت های دیحگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 3  آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات   بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.   مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس) 
 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی