همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی دیتابیس

عنوان وظیفه          :عضو مسلکی دیتابیس

وزارت و یا اداره     : دفاع ملی

موقعیت                : کابل

بخش                  : ریاست تدارکات

بست                  : (  4 )

تعداد       . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۱۵

Kabul

Background image

عضو مسلکی گزارشدهی

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی گزارشدهی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  4 )

تعداد              . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۹:۵۷

Kabul

Background image

مشاور حقوقی

عنوان وظیفه        : مشاور حقوقی

وزارت               :دفاع ملی

موقعیت             : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  3 )

گزارشدهی به      : رئیس . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۹:۲۷
Background image

متخصص دیتابیس سیستم کارت هویت


لایحه وظایف پست ­های کارکنان قرار دادی(NTA)

عنوان وظیفه:

متخصص دیتابیس سیستم کارت هویت

رتبه

کتگوری C قدم پنجم

وزارت یا اداره:

. . .
شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۹:۱۸
Background image

متخصص انکشاف سیستم کارت هویت

 

لایحه وظایف پست ­های کارکنان قرار دادی(NTA)

عنوان وظیفه:

متخصص انکشاف سیستم کارت هویت

رتبه

کتگوری C قدم پنجم

وزارت یا اداره:

. . .
شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۹:۴
Background image

تخنیکر پرنتر کارت هویت


 لایحه وظایف پست ­های قرار دادی NTA

عنوان وظیفه:

تخنیکر پرنتر کارت هویت

بست:

کتگوری E قدم 5

وزارت یا اداره:

دفاعی ملی

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۱۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت               : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                   : 4

تعداد      . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۲

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                  : (  4 )

ت . . .

Pagination