همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۹

Kabul

Background image

مدیر اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری )بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها مطابق نیازمندی واهداف اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵

Kabul

Background image

مدیر اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری )بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها مطابق نیازمندی واهداف اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۰

Kabul

Background image

مدیر اداری

تنظیم امور اجرائیوی(اداری )بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها مطابق نیازمندی واهداف اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۰:۵۵

Kabul

Background image

مدیر اجرائیه

تحریر، ویرایش ,یادداشت مکاتیب، پیشنهادها ت, جمع آوری وتوحید گذارشات و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۰:۵۲

Kabul

Background image

مدیر اجرائیه

تحریر، ویرایش ,یادداشت مکاتیب، پیشنهادها ت, جمع آوری وتوحید گذارشات و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۰:۴۱

Kabul

Background image

مدیر ارتباطی با وزارت داخله

تامین ارتباط دوامدار با وزارت امورداخله وسایرنهاد های دولتی مطابق نیازمندی واهداف اداره...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۰:۱۵

Kabul

Background image

ماموروارده وصادره

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها وامورات حاضری...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۵۷

Kabul

Background image

مامور اجرائیه

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها...

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۵۰
Background image

مامور اکمال کتلاک

تنظیم وجمع آوری اجناس داغمه در صورت ضرورت وتعویض نمودن اجناس جدید به جای اجناس داغمه...

Pagination