همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۱۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت               : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                   : 4

تعداد      . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۲

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                  : (  4 )

ت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                  : ( 4 )

تعداد        . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  4 )

تعداد        . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۵

Kabul

Background image

عضو مسلکی پلانگذاری بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                 : (  4 )

تعداد          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                 : (  4 )

ت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۱۹
Background image

عضو تدارکات اجناس بست ۵

عنوان وظیفه        : عضو تدارکات اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  5 )

تعداد          . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۷
Background image

مامور اداری بخش معاینات طبی

تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه و ترتیب دوسیه های مریضان درکارتن های مشخص آنها...

Pagination