عضو تدارکات اجناس

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۲۰

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایحف 
 
عنوان وظیف :عضو تدارکات اجناس وزارت : دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش :ریاست تدارکات  ) 5  ( :  بست ) بست 1( :  تعداد گزارشدهی به  :آمر تدارکات اجناس گزارشگیری از :ندارد 22 :  کود -90-022-057  
 
هدف وظیفه: همکاری و فراهم آوری تسهیلات در خریحداری های اجناس اداره مربوط . 
 
مسؤلیت های وظیفوی:  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالان  در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل ب  اهداف از قبل تعین شده. 1 . ترتیب و تنظیم اسناد خریحداری اجناس از منظوری پروس  تدارکاتی الی عقد قرارداد.  2 . ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های اجناس جهت تسریحع روند تدارکا ت در اداره مربوط  . 3 . ارسال اسناد نرخگیری با تفکیک اجناس و خدمات غیر مشورتی ب  داوطلبان جهت دریحافت نرخ مناسب. 4 . آماده سازی اسناد پروس  اجناس تدارکاتی با همکاری مدیحریحت مربوط  و ترتیب جدول مقایحس  نرخ ها.  5 . ترتیب وتنظیم  دیحتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها .  6 )  جهت تسریحع روند خریحداری در اداره مربوط  .  3) و م (2 . ترتیب و تنظیم فورم های م ( 7 . ترتیب، تنظیم و نگهداشت درست درخواست های نرخدهی و ارائ   نرخ ها در زمان معین  . . 8 . ارائ  گزارش اجراآت کاری ب  آمر مربوط  طور هفت  وار، ماهوار، ربعوار و سالان . 9 . اجرای سایحر وظایحف ک  از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره ب  وی سپرده میشود. 10
 
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:   ) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیحده است.34  و8 -7مقتضیات حد اقل برای ایحن بست, در مواد( . درجه تحصیل :1 حداقل لیسانس در رشت  های اداره عام ، اداره و تجارت، اداره و مدیحریحت، مدیحریحت مالی، اقتصاد یحا مدیحریحت مهاسب ، o لوژستیک و مدیحریحت عمومی و ب  درج  تهصیلی بالاتر در رشت  های فوق  ،حقوق، تدارکات، مدیحریحت عرض  خدمات ارجهیت داده میشود. 
 . تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):2  داشتن حد اقل یحک سال تجرب  کاری مرتبط ب  وظیف . o  .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 3  آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط ب  امورتدارکات   بلدیحت کامل ب  یحکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایحی با زبان انگلیسی.   مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپایحنت و اکسس) 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی