عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۲۷

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایحف 
 
عنوان وظیف   :عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی وزارت :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش :ریحاست تدارکات  ) 4  ( :  بست ) بست1( :  تعداد    گزارشدهی ب   :مدیحر عمومی تدارکات ساختمانی گزارشگیری از :ندارد 22 :  کود -90-022- 043 
 
هدف وظیف : فراهم آوری تسهیلات در امورتدارکات ساختمانی اداره با در نظرداشت قانون و طرزالعمل تدارکات 
 
مسؤلیت های وظیفوی:  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده. 1 . ترتیب، تنظیم  وثبت شرکتهای ساختمانی داخلی و خارجی در دیتابیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها.  2 . ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی، جهت تسریع روند تدارکا ت اداره مربوطه . 3 . ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها، وتهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه 4 جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی.   . آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، جهت عقد قرارداد.  5 . ترتیب وتنظیم دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها و استفاده از ویب سایت 6 اداره تدارکات ملی. . تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی وظرفیت مورد نیاز  اهلیت قراردادهائیکه در مجالس داوطلبی امور ساختمانی اشتراک 7 می نمایند.     . ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد. 8 . ارائه گزارش از اجراآت کاری خویش به مقامات ذیصلاح و مدیر عمومی تدارکات امورساختمانی، طور هفته وار، ربعوار، ماهوار 9 و سالانه. 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 
 
تهصیلات، تجارب و مهارت های لازم:  
  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.34)  و ماده 8( ، )7مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده( . درج  تهصیل :1 حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت o لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در  ،محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات رشته های فوق ارجحیت داده میشود.  . تجارب لازم  ( نوع و مدت زمان تجرب ): 2  داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه o  .مهارت های دیحگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 3  آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات   بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.   مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس) 
 
 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی