مامور اداری

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پستهای خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: مامور اداری   6 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه: قوماندانیت صحیه استردرستیز  موقعیت پست: کابل  1 تعداد پست: گزارشده به: بخش حمایه و سامان آلات طبی اکادمی علوم طبی  گزارشگیر از: ندارد  22-90-072-640 کد: تاریخ بازنگری:  
هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها. .. صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی : وظایف تخصصی :  . تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه. 1 . ترتیب سیستم فایلنگ بخش مربوطه جهت تنظیم امور. 2 . کنترول و حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امور.  3 . ترتیب و تنظیم امورات مربوط به قوانین وامورمالی  بشکل ربع وار و سالانه سیستم کمپیوتری. 4 وظایف مدیریتی :  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛ 5 . ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛ 6 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود. 7 وظایف هماهنگی : . انسجام اسناد، تسلیمی و تکثیر اوامر، هدایت ها و مصوبه های مقامهای صالحه به تمامی شعبه های مربوطه غرض آگاهی و اطلاع رسانی و انتظام 8 امور.  . تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تلفون های واصله. 9 . جمع آوری و توحید گزارشهای مدیریت مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی. 10
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:34 و 8 ، 7 این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد أ. داشتن سند تحصیلی لیسانس .  . تجربه کاری: نیاز ندارد؛ 1 . به تحصیلات بالاتر ، رشته تحصیلی مرتبط ، و تجربه مرتبط به وظیفه ارجحیت داد می شود . 2 . مهارتهای لازم : 3 أ. تسلط به یکی از زبانهای رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛ ب. مهارتهای کمپوتری دربرنامههای مرتبط به وظیفه.  ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5 (موارد تشویقی: 
        نوت:  افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود .

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی