عضو مسلکی تسهیل اجناس

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳۷

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف 
 
عنوان وظیفه :عضو مسلکی تسهیل اجناس  وزارت  :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش :ریاست تدارکات  ) 4 ( :  بست  بست1تعداد : گزارشدهی به  :مدیر عمومی تسهیل قراردادهای مرکزی گزارشگیری از :ندارد 22 :  کود -90-022-081 
 
هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در پروسه قراردادهای  اجناس و خدمات غیر مشورتی اداره  در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعلهای مربوطه بعد از عقد قرارداد. 
 
مسؤلیت های وظیفوی:  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده. 1 . ترتیب و تنظیم و جمع آوری گزارشات از روند تدارکاتی  بعد از عقد قراردادپروژه های نصب منتاژ و پروژه های اجناس.  2 . ترتیب و تنظیم مکاتیب جهت طی مراحل پروژه تدارکاتی اجناس و خدمات غیر مشورتی  با در نظرداشت قانون و 3 طرزالعمل تدارکات.    . ارسال موارد ازتطبیق مواد قرارداد در صورت تخطی از طرف قراردادی ها و همکاری و جوابدهی به ارگانهای نظارتی   4 . حصول اطمینان از پروسه های خریداری اجناس،نصب و منتاژه پروژه ها مطابق . 5 .  ارائیه گزارش از اجراات کاری مدیریت به آمر پلان گزاری و مدیریت قرارداد ها بطور  ماهوار ربعوار   6 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 7
 
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:    قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.34)  و ماده 8( ، )7مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده( . درجه تحصیل 1 حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت o لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در  ،محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات رشته های فوق ارجحیت داده میشود.  . تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) 2  داشتن حد اقل دو  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه o
  .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 3  آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات   بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.   مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس) 
 
 

Documents

فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی
رهنمود