منوی اطلاعیه

بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۱:۶

کابل

Background image

فورم کاریابی

ددی غوښتنلیک سره  خپل د زدکړو او کاری تجربی تائید شوی اسناد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۱۰

کابل

Background image

مدیرعمومی مالی

هدف وظیفه  : تنظیم فعالیت های مالی( بودجه عادی و انکشافی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۱۰

کابل

Background image

مدیرعمومی آرشیف

هدف وظیفه : مراقبت وبررسی کنترول ثبت حفظ ونگهداری اسناد محرم

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مدیر اداری

هدف وظیفه : تنظیم امور اجرائیوی و(اداری) بخش مربوطه جهت...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مدیر اجرائیه

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مدیر اجرائیه

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مامور معاینات طبی پرسونل

هدف وظیفه    :  فراهم آوری تسهیلات برای آمریت ارزیابی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مامور محاسبه

هدف وظیفه  : ترتیب فورم محاسبه عینیات لوزستیکی حهت فراهم...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مامور فنی لابراتوار کیمیا

هدف وظیفه    : فراهم آوری تسهیلات وبهبود بخشیدن امورات...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۴۸

کابل

Background image

مامورراجستریشن

هدف وظیفه     :تنظیم امور و فراهم آوری تسهیلات لازم اداری...

Pagination

Upcoming Events

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۱۰

کابل

Background image

مدیرعمومی مالی

هدف وظیفه  : تنظیم فعالیت های مالی( بودجه عادی و انکشافی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۱۰

کابل

Background image

مدیرعمومی آرشیف

هدف وظیفه : مراقبت وبررسی کنترول ثبت حفظ ونگهداری اسناد محرم

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مدیر اداری

هدف وظیفه : تنظیم امور اجرائیوی و(اداری) بخش مربوطه جهت...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مدیر اجرائیه

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مدیر اجرائیه

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مامور معاینات طبی پرسونل

هدف وظیفه    :  فراهم آوری تسهیلات برای آمریت ارزیابی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مامور محاسبه

هدف وظیفه  : ترتیب فورم محاسبه عینیات لوزستیکی حهت فراهم...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

مامور فنی لابراتوار کیمیا

هدف وظیفه    : فراهم آوری تسهیلات وبهبود بخشیدن امورات...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۴۸

کابل

Background image

مامورراجستریشن

هدف وظیفه     :تنظیم امور و فراهم آوری تسهیلات لازم اداری...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۴۸

کابل

Background image

مامورتشریفات ومهمانان خارجی

هدف وظیفه: رهنمایی امورات کاری بخش خویش به طورمنظم...