همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۰
Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

 

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست              . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۶

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۲

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس

عنوان وظیفه           : عضو مسلکی تسهیل اجناس

وزارت                   : دفاع ملی

موقعیت                 : کابل

بخش                   : ریاست تدارکات

بست                   : ( 4 )

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی دیتابیس

عنوان وظیفه          :عضو مسلکی دیتابیس

وزارت و یا اداره     : دفاع ملی

موقعیت                : کابل

بخش                  : ریاست تدارکات

بست                  : (  4 )

تعداد       . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۱۵

Kabul

Background image

عضو مسلکی گزارشدهی

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی گزارشدهی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  4 )

تعداد              . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۹:۵۷

Kabul

Background image

مشاور حقوقی

عنوان وظیفه        : مشاور حقوقی

وزارت               :دفاع ملی

موقعیت             : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  3 )

گزارشدهی به      : رئیس . . .

Pagination