عضو مسلکی تدارکات اجناس

s.mohmand
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۰

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : (  4 )

تعداد                        : (11) بست

گزارشدهی به           : آمرتدارکات اجناس

گزارشگیری از        :کارکنان تحت اثر

کود                     : 22-90-022-033 ,049,050,051,052 ,054, 055

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات  در تمام امورتدارکات اجناس اداره مربوطه با در نظر داشت قانون و طرزالعمل های تدارکاتی.

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2.     ترتیب، تنظیم و تهیه لست اکمال کننده گان اجناس داخلی و خارجی جهت اشتراک در دواطلبی ها.

3.       ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های اجناس جهت تسریع روند تدارکا ت در اداره مربوطه .

4.     ترتیب و تنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها و تهیه لست شرکت های محروم شده به مدیرتدارکات جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی تدارکاتی.

5.      آماده سازی اسناد پروژه های تدارکاتی اجناس در مطابقت به قانون و طرزالعمل ها جهت عقد قرار داد.

6.      ترتیب وتنظیم  دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها .

7.     تهیه معلومات دقیق در مورد شا یستگی وظرفیت مورد نیازبرای اهلیت قراردادادی هائیکه در پروسه های داو طلبی اشتراک می نمایند.  

8.     ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد. 

9.     ارائه گزارش از اجراآت کاری خویش به آمرین ذیصلاح و مدیر عمومی تدارکات اجناس طور هفته وار، ماهوار،  ربعوار و سالانه.

10.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(7- 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حد اقل دو  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·       مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

 

Documents

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درسخواستی بست های تدارکات
فورم درخواستی