وزارت دفاع ملی در نظر دارد به تعداد (63) بست های کمبود 7 و 8 خویش را جهت جذب افراد شایسته و کارفهم به اعلان رقابتی می سپارد.علاقمندان واجد شرایط می تواند فورم در خواستی را به مدت 10 یوم کاری سر از تاریخ 2/5/1400 الی 12/5/1400 از امریت استخدام بدست آورند.

s.mohmand
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۹:۵۶

Publish Date

Closing Date

جدول اعلان تعداد (63)  بست های 7 و 8 قطعات  و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی و ستردرستیز
شماره عنوان بست کد درجه بست قطعه مربوطه ملاحظات
1 کارکن فنی حریق مواد اضافی 073-075 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
2 کارکن فنی اکمال 073-034 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
3 کارکن فنی ساختمانی 073-042 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
4 کارکن فنی آب و فاضلاب 073-037 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
5 گلکار 073-050 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
6 ارکندیشن کار 073-061 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
7 نجار 075-127 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
8 ارکندیشن کار 075-145 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
9 جنراتورکار 075-114 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
10 کارکن فنی قرارداد تاسیسات 075-103 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
11 کارکن فنی 075-067 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
12 امربروصفاکار 016-131 8 مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
13 کارکن اداری 017-2551 7 قوماندانی ترمیم خانه مرکزی ق ع ل معاونیت تامینات تکنالوژِی و لوژستیک  
14 ترمیم کننده مخابره 017-2264 7 قوماندانی ترمیم خانه مرکزی ق ع ل معاونیت تامینات تکنالوژِی و لوژستیک  
15 خیاط 16-079 7 مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
16 امربروصفاکار 34-010 8 قوماندانی مشترک ولایت کابل  
17 امربروصفاکار 072-653 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
18 امربروصفاکار 072-654 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
19 امربروصفاکار 072-365 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
20 امربروصفاکار 072-215 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
21 امربروصفاکار 072-301 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
22 امربروصفاکار 072-432 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
23 امربروصفاکار 072-379 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
24 امربروصفاکار 072-187 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
25 امربروصفاکار 072-219 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
26 امربروصفاکار 072-435 8  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
27 امربروصفاکار 001-015 8 ریاست مقام وزارت دفاع ملی  
28 امربروصفاکار 079-005 8 قوماندانی عمومی جلب و جذب ستردرستیز  
29 امربروصفاکار 036-050 8 ریاست پیژنتون ستردرستیز  
30 امربروصفاکار 036-079 8 ریاست پیژنتون ستردرستیز  
31 امربروصفاکار 036-074 8 ریاست پیژنتون ستردرستیز  
32 امربروصفاکار 42-110 8 ریاست مخابره ستردرستیز  
33 امربروصفاکار 42-111 8 ریاست مخابره ستردرستیز  
34 امربروصفاکار 42-030 8 ریاست مخابره ستردرستیز  
35 امربروصفاکار 070-060 8  فوماندانی خدمات حمایوی طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
36 کارکن فنی ساختمانی 073-043 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
37 گلکار 073-051 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
38 ارکندیشن کار 073-062 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
39 کارکن فنی 073-168 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
40 کارکن فنی چاه فاضلاب 073-095 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
41 جنراتورکار 075-112 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
42 معتمد املاک 075-121 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
43 کارکن بودجه 075-098 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
44 کارکن فنی خدمات 075-149 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
45 کارکن فنی سرک  سازی 075-156 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
46 کارکن بودجه 075-099 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
47 کارکن فنی قرارداد تاسیسات 075-102 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
48 کارکن فنی 075-068 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
49 کارکن فنی 075-070 7 گارنیزیون تعلیمات مشترک محاربوی قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
50 کارکن فنی بخش 017-1674 7 قوماندانی ترمیم خانه مرکزی ق ع ل معاونیت تامینات تکنالوژِی و لوژستیک  
51 سرگروپ 017-2303 7 قوماندانی ترمیم خانه مرکزی ق ع ل معاونیت تامینات تکنالوژِی و لوژستیک  
52 سرگروپ 017-0156 7 قرارگاه قوماندانی عمومی لوژستیک معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
53 کارکن فنی بخش 017-0428 7 قوماندانی دبپوی اکمالات ق.ع.ل معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
54 کارکن فنی تنظیم و اداره اکمال ممر 017-1161 7 قوماندانی دبپوی ممر ق.ع.ل معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
55 کارکن فنی  صحیه 017-1489 7 قوماندانی دبپوی صحیه ق.ع.ل معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
56 کارکن اداری 017-2560 7 قوماندانی دبپوی هوایی ق.ع.ل معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
57 کارکن فنی بخش 017-1505 7 قوماندانی عمومی لوژستیک معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
58 کارکن فنی 017-2564 7 قوماندانی دبپوی هوایی ق.ع.ل معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  
59 کارکن فنی بخش  072-625 7  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
60 کارکن فنی حریق مواد اضافی 070-601 7  قوماندانی خدمات حمایوی طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
61 کارکن فنی قرارداد تاسیسات 070-612 7  قوماندانی خدمات حمایوی طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
62 دریور 072-628 7  قوماندانی اکادمی علوم طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز  
63 دریور 044-006 7 ریاست عقیدتی و فرهنگی ستردرستیز  

Documents

وزارت دفاع ملی در نظر دارد به تعداد (63) بست های کمبود 7 و 8 خویش را جهت جذب افراد شایسته و کارفهم به اعلان رقابتی می سپارد.