همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۴:۵۵ Kabul
Background image

به اعلان قرار داد سپردن مغازه نمبر 2 به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

 

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 2 به مساحت 241 متر مربع واقع مکروریان دوم . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۴:۵۱ Kabul
Background image

در رابطه به اعلان قرار داد سپردن مغازه نمبر 3 به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

 

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 3 به مساحت 241 متر مربع واقع مکروریان دوم . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۵:۲ Kabul
Background image

اطلاعیه های تصمیم اعطا قرارداد‎ اعطاء قرارداد تعداد یک قلم غذای خشک خارجی داگفود باکیفیت برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ضرورت قوماندانی لوای حمایه و امنیت ستردرستیز،قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیز و قوماندانی قوای هوایی

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاء قرارداد تعداد یک قلم غذای خشک خارجی داگفود باکیفیت برای سگهای . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۴:۳۹ Kabul
Background image

اعطای قرارداد تهیه و تدارک تعداد 14 قلم تجهیزات ورزشی ضرورت قطعات و جزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد 14 قلم تجهیزات ورزشی ضرورت قطعات و جزوتام های اردوی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۹:۱۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی و شبکه برق، اعمار برج تعلیمی 40 متره مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص سال مالی 1400.

بشکل کاپی/سافت(CD) ، داوطلبان میتوانند شرطنامه را به شکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویش را حاصل نمایند......

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۴۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات تعمیر دومنزله ادارای شبکه برق ،آبرسانی و کانالیزاسیون آن و یک باب چاه سپتیک 70 متر مکعب برای قوماندانی کندک چهارم قوماندانی لوای اول و قول اردوی 217 پامیر

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند......

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب ذخیره(100,000)لیتره بشمول سیستم نلدوانی و برق آن برای قوماندانی لوای انجنیری مطابق پلان تدارکاتی سال مالی 1400.

بشکل کاپی/سافت(CD) ، داوطلبان میتوانند شرطنامه را به شکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویش را حاصل نمایند....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک قرارداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قول اردو های ۲۰۳ تندر، ۲۰۵ اتل، ۲۰۷ ظفر، ۲۱۵ میوندو۲۱۷پامیر برای سال مالی 1400 از روش تدارکاتی باز داخلی نوع قرارداد چهارچوبی.

بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند......

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۵ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق برای قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل سال مالی 1400

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند....

Pagination