سمع شکایات

اطلاعیه

منسوبین قهرمان اردوی ملی افغانستان!

بخاطر دفاع و حراست از وطن، تمامیت ارضی، مبارزه برعلیه هرنوع فساد و اعمال غیر قانونی، شکایات و مشکلات خویش را با ما در مرکز و احد سمع شکایات در میان گذاشته تا با حفظ محرمیت و هویت شما به اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.

ایمیل:

ig.nokariwali@mod.gov.af

PBX PBX موبایل
0202661900 0202661907 0729090951
0202661896 0202661947 0731090961
0202661948 0202670331 0771111370
0202661926 0202671980 0703355355