همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۹ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 207 الفاروق

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۸ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 209 الفتح

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۴ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد  6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 215 عزم

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۰:۶ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 219 عمر ثالث

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۰:۲ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 201 خالد بن ولید

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۲:۲۰ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۲:۱۷ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 217 عمری

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۲:۱۶ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه قول اردو 205 البدر

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۲:۱۴ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 112 قلم ظروف باب قول اردو 209 الفتح

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه . . .

Pagination