اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادهای امورات ساختمای ذخیره فلزی

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره {2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: امورات تهیه واحجام پروسه کاری امورات ساختمای دو باب ذخیره فلزی به ارتفاع (18000) لیتره  تیپیک بشمول شبکه آبرسانی برای قوماندانی کندک حمایه وکندک دوم قوماندانی عمومی امن ونظم عامه قوای سرحدی مقیم ولسوالی پشتون کوت ولایت بلخ.

 تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1398-W-C0138-25105}را به شرکت ساختمان وسرکسازی اتحاد زمین دارنده جواز نمبر(61319:آدرس شرکت ساختمان وسرکسازی اتحاد زمین دهبوری کوچه سوم ناحیه 3 مرکز کابل رابه اساس حکم نمبر{2819}مورخ7/9/1398 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (3948353.6) سه میلیون ونه صدو چهل وهشت هزارو سه صدو پنجاه وسه اعشاریه شش افغانی اعطاء نماید

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک نمبر{5} منزل {2} اتاق نمبر{206} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {پنجاهم} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۰:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت (بلوط و ارچه) شش ماه

 تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۴۳ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 28 قلم رنگباب کارتریج

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۳۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت محترم دفاع ملی درنظردارد که...

Back to tenders