اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(0076) شرکت ساختمانی شاین کریستال

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها : امورات ساختماني تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی و شبکه برق یک محراب مسجد450 نفری برای کندک لوای انجنیری لوای هوایی شندند قومندانی عمومی هوائی . از بابت سال مالی 1402.

 تحت شماره داوطلــــــــبی نمبر{ وزارت دفاع ملی-1402-امورساختمانی-0076-25105} رابه شرکت ساختمانی شاین کریستال  دارنده جوازنمبر   D-38242

آدرس شرکت: کابل –کندهار مرکز کابل وردګ

رابه اساس حـــــــــــکم نمبر{6615}مورخ 1/05/ 1445 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (6454725) شش میلون چهار صدو پنجا و چهار هزار هفت صدو بیست و پنج افغانۍ اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی چهار روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به مدیریت عقدقرارداد های مرکزی ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک نمبر{5} منزل {2} اتاق نمبر{213} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {پنجاهم} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۳ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 19 قلم پرزه جات وسایط فورد ایفرست برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (19) قلم پرزه جات  وسایط فوردایفرست ازمعتبرترین . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد دو قلم تیل دیزل و پطرول قول اردو 209 الفتح برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل(05)و پطرول(A-92)مورد ضرورت قطعات . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۲۹ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 20 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders