منوی اطلاعیه

بست های خالی

شنبه ۱۴۰۲/۴/۳ - ۱۲:۹

kabul

Background image

اطلاعیه تعداد (217) بست نظامی بریدملی (سرپرکمشر)

 

مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی بمنظور فراهم نمودن زمینه کار و سپردن کار به اهل کار به تعداد (217) بست نظامی بریدملی (سرپرکمشر) خویش را جهت جذب خیاطان مسلکی برای طبقه ذکور از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده علاقه مندان واجد شرایط می­توانند جهت اخذ فورم درخواستی به مدیریت عمومی ملبوسات نظامی واقع شش درک کابل از تاریخ 11/4/1402 الی 18/4/1402 در اوقات . . .

شنبه ۱۴۰۲/۴/۳ - ۱۱:۵۰

kabul

Background image

اطلاعیه 75 بست ملکی خیاطی

 

مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی بمنظور فراهم نمودن زمینه کار و سپردن کار به اهل کار به تعداد (75) بست ملکی بست (7) خویش را جهت جذب خیاطان مسلکی ذکور و اناث از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده علاقه مندان واجد شرایط می­توانند جهت اخذ فورم درخواستی به مدیریت عمومی ملبوسات نظامی واقع شش درک کابل از تاریخ 11/4/1402 الی 18/4/1402 در اوقات رسمیات مراجعه . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۹:۵۶
Background image

وزارت دفاع ملی در نظر دارد به تعداد (63) بست های کمبود 7 و 8 خویش را جهت جذب افراد شایسته و کارفهم به اعلان رقابتی می سپارد.علاقمندان واجد شرایط می تواند فورم در خواستی را به مدت 10 یوم کاری سر از تاریخ 2/5/1400 الی 12/5/1400 از امریت استخدام بدست آورند.

جدول اعلان تعداد (63)  بست های 7 و 8 قطعات  و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی و ستردرستیز
شماره عنوان بست کد درجه بست قطعه مربوطه ملاحظات
1 کارکن فنی حریق مواد اضافی 073-075 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
2 کارکن فنی اکمال 073-034 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۵۰

Kabul

Background image

عضو تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : (  5 )

تعداد                        : (4) بست

گزارشدهی به           : آمر تدارکات اجناس

گزارشگیری از         :ندارد

کود                       :22-90-022-,035 ,058,059,060

هدف وظیفه: همکاری و فراهم آوری . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۸

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                    : دفاع ملی

موقعیت                  : کابل

بخش                    : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       :   (6)

گزارشدهی به          : آمر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

گزارشگیری از        :ندارد.

کود                     :22-90-022-066,067,068

هدف وظیفه : فراهم . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی  پلانگذاری

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       : ( 2)

گزارشدهی به          : آمر پلان گزاری

گزارشگیری از        :ندارد

کود                     :22-90-022-018, 019

هدف وظیفه: مدیریت ، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۰
Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : (  4 )

تعداد                        : (11) بست

گزارشدهی به           : آمرتدارکات اجناس

گزارشگیری از        :کارکنان تحت اثر

کود                     : 22-90-022-033 ,049,050,051,052 ,054, 055

هدف . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

 

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       : (5) بست

گزارشدهی به          : مدیر عمومی تدارکات ساختمانی

گزارشگیری از        :ندارد

کود                    :22-90-022-041

 

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                      : (2) بست

گزارشدهی به         : مدیرعمومی تسهیل قرارداد های ساحوی

گزارشگیری از       :ندارد.

کود                    :22-90-022-079,080,

هدف وظیفه : فراهم آوری . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : 4 بست(  4 )

گزارشدهی به            : مدیر عمومی تسهیلات قراردادهای مرکزی

گزارشگیری از          :ندارد

کود                        : 22-90-022-071-072,093,094

هدف وظیفه:    فراهم آوری تسهیلات در روند . . .

Pagination

Upcoming Events

شنبه ۱۴۰۲/۴/۳ - ۱۱:۵۰

kabul

Background image

اطلاعیه 75 بست ملکی خیاطی

 

مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی بمنظور فراهم نمودن زمینه کار و سپردن کار به اهل کار به تعداد (75) بست ملکی بست (7) خویش را جهت جذب خیاطان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۹:۵۶
Background image
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۵۰

Kabul

Background image

عضو تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                       . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۸

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                    : دفاع ملی

موقعیت                  : کابل

بخش                    : ریاست تدارکات

بست            . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی  پلانگذاری

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                      . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۰
Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

 

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست              . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۶

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                  . . .