منوی اطلاعیه

بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۹:۵۶
Background image

وزارت دفاع ملی در نظر دارد به تعداد (63) بست های کمبود 7 و 8 خویش را جهت جذب افراد شایسته و کارفهم به اعلان رقابتی می سپارد.علاقمندان واجد شرایط می تواند فورم در خواستی را به مدت 10 یوم کاری سر از تاریخ 2/5/1400 الی 12/5/1400 از امریت استخدام بدست آورند.

جدول اعلان تعداد (63)  بست های 7 و 8 قطعات  و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی و ستردرستیز
شماره عنوان بست کد درجه بست قطعه مربوطه ملاحظات
1 کارکن فنی حریق مواد اضافی 073-075 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه و دکتورین  
2 کارکن فنی اکمال 073-034 7 گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم قوماندانی واحد تعلیم و تربیه . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۵۰

Kabul

Background image

عضو تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : (  5 )

تعداد                        : (4) بست

گزارشدهی به           : آمر تدارکات اجناس

گزارشگیری از         :ندارد

کود                       :22-90-022-,035 ,058,059,060

هدف وظیفه: همکاری و فراهم آوری . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۸

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                    : دفاع ملی

موقعیت                  : کابل

بخش                    : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       :   (6)

گزارشدهی به          : آمر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

گزارشگیری از        :ندارد.

کود                     :22-90-022-066,067,068

هدف وظیفه : فراهم . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی  پلانگذاری

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       : ( 2)

گزارشدهی به          : آمر پلان گزاری

گزارشگیری از        :ندارد

کود                     :22-90-022-018, 019

هدف وظیفه: مدیریت ، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۰
Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : (  4 )

تعداد                        : (11) بست

گزارشدهی به           : آمرتدارکات اجناس

گزارشگیری از        :کارکنان تحت اثر

کود                     : 22-90-022-033 ,049,050,051,052 ,054, 055

هدف . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

 

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       : (5) بست

گزارشدهی به          : مدیر عمومی تدارکات ساختمانی

گزارشگیری از        :ندارد

کود                    :22-90-022-041

 

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                      : (2) بست

گزارشدهی به         : مدیرعمومی تسهیل قرارداد های ساحوی

گزارشگیری از       :ندارد.

کود                    :22-90-022-079,080,

هدف وظیفه : فراهم آوری . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : 4 بست(  4 )

گزارشدهی به            : مدیر عمومی تسهیلات قراردادهای مرکزی

گزارشگیری از          :ندارد

کود                        : 22-90-022-071-072,093,094

هدف وظیفه:    فراهم آوری تسهیلات در روند . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۶

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                        : 4

تعداد                       : 6 بست      

گزارشدهی به          : مدیر عمومی تسهیل قراردادهای مرکزی

گزارشگیری از       : ندارد

کود       : 22-90-022-073, 075,076,077,095,096

هدف وظیفه: فراهم آوری . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۲

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس

عنوان وظیفه           : عضو مسلکی تسهیل اجناس

وزارت                   : دفاع ملی

موقعیت                 : کابل

بخش                   : ریاست تدارکات

بست                   : ( 4 )

تعداد                     : 5 بست

گزارشدهی به         : مدیر عمومی تسهیل قراردادهای مرکزی

گزارشگیری از       :ندارد

کود       : 22-90-22-087،089،090،091ُ،092

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در پروسه قراردادهای  ا . . .

Pagination

Upcoming Events

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۵۰

Kabul

Background image

عضو تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                       . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۸

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                    : دفاع ملی

موقعیت                  : کابل

بخش                    : ریاست تدارکات

بست            . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی  پلانگذاری

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                      . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۰
Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

 

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست          . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست              . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۶

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۲

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس

عنوان وظیفه           : عضو مسلکی تسهیل اجناس

وزارت                   : دفاع ملی

موقعیت                 : کابل

بخش                   : ریاست تدارکات

بست                   : ( 4 )

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۲۰

Kabul

Background image

عضو مسلکی دیتابیس

عنوان وظیفه          :عضو مسلکی دیتابیس

وزارت و یا اداره     : دفاع ملی

موقعیت                : کابل

بخش                  : ریاست تدارکات

بست                  : (  4 )

تعداد       . . .