در مورددر مورد اعلان (1) بست خدمات ملکی !

web_admin
شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۶ - ۱۵:۲۰

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق پروسه خدمات ملکی وجذب افراد لایق، باتجربه، دارای تحصیلات عالی، متخصص ومسلکی به منظورایجاد اداره سالم اینک به تعداد ( 1) بست خدمات ملکی را به اساس پیشنهاد نمبر(۱۶۹۸)مورخ ۱۳/۹/۱۴۴۵ آمریت استخدام معاونیت منابع بشری واحکام نمبر(۱۴۰۰۴) مورخ۲۱/۹/۱۴۴۵ مقام وزارت دفاع ملی را به مدت ده یوم کاری ازتاریخ   ۲۹ /   ۱۲ /  ۱۴۴۵ الی ۹ /    ۱/ ۱۴۴۵ ازطریق رقابت آزاد به اعلان گذاشته میشود.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی استخدام (کاریابی) را از سایت وزارت دفاع ملی  دانلود و بعدا ازخانه پوری دوباره با اسناد خواسته شده الی تاریخ ختم اعلان بست ها به مدیریت پذیرش مقام وزارت دفاع ملی تسلیم نمائید.

بناءً اعلان کاریابی، جدول بست های فوق الذکررا ازطریق سایت وزارت دفاع ملی درجوف  (       ) ورق به آن ریاست محترم گسیل است، درزمینه به سهم خویش اجراآت مقتضی خواهند فرمود.

جهت معلومات بیشترمیتوانید به شماره های ذیل تماس حاصل نمائید.

  (۰۲۰۲۶۶۴۱۰۴ - ۰۲۰۲۶۶۴۱۰۹).

Documents

اعلان (1) بست خدمات ملکی