ترمیم ده ها عراده وسایط مختلف النوع در لوای پنجم میدان وردک

web_admin

منسوبین مسلکی و انجینران آمریت تخنیک لوای پنجم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، از ترمیم ۱۹ عراده وسایط مختلف النوع در قرارگاه های کندک‌ اول و دوم پیاده این لوا خبر دادند.

این وسایط ترمیم شده ۱۳ عراده تانک هاموی، ۳ عراده انترنیشنل، ۱ عراده رنجر، ۱ عراده کرنگ و ۱ عراده آمبولانس را شامل می‌باشد.