فراغت ۱۲۵ تن منسوبین جوان از قوماندانی لوای حمایه و امنیت وزارت دفاع ملی 

web_admin

به تعداد ۱۲۵ تن منسوبین جوان پس از سپری نمودن یک دوره تعلیمات سه ماهه نظامی، مسلکی و عقیدتی امروز طی مراسمی فارغ گردیدند. 

مراسم فراغت این منسوبین که در تالار وزارت دفاع ملی برگزار شده بود در آن عبدالجبار صدیقی رئیس تعلیم و تربیه و شماری دیگر مسؤلین نیز اشتراک نموده بودند. 

مسؤلین طی سخنان جامع خطاب به فارغان گفتند: برای حفاظت از خاک و  استقلال کشور نیاز به آموزش های نظامی است.

همچنان این فارغان وعده دادند که در هرگونه شرایط آماده خدمت گزاری به مردم و دفاع از کشور می‌باشند. و در پایان برای فارغان نیز تصدیق نامه اهدا گردید.