متخصصين شفاخانه شهید سردار محمد داود خان یک عملیات نوع "تومور نخاعی ساحه لومبر" را موفقانه اجرا نمودند 

web_admin

دوکتوران و متخصصین شف سرویس جراحی اعصاب شفاخانه شهید سردار محمد داود خان قوماندانیت صحیه ستردرستیز به سرپرستی دگروال رنځورمل دوکتور محمد حسن "صاحبی" یک عملیات نوع "تومور نخاعی ساحه لومبر (L4_L5)(Intradarol Extramedallory Tumor type memingioma )" را موفقانه اجرا نمودند.

مریض که از درد هر دو پاه (اطراف سفلی) رنج میبرد، با کشیدن تومور وی توسط داکتران مجرب حالا وضعیت صحی اش قناعت بخش بوده و رو به بهبود می باشد.

شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد داود خان داود با داشتن کادرهای مسلکی، تخصصی و وسایل و ماشین آلات مدرن طبی عصری در اجرای عملیات های پیچیده به مستحقین اردوی اسلامی ملی بطور روتین و دوامدار انجام میدهند.