هزاران تن مهاجرین افغان برگشته در کمپ سپین بولدک درمان شدند

web_admin

داکتران شفاخانه صد بستر ساحوی قول اردوی ۲۰۵ البدر وزارت دفاع ملی به تعداد ۶۰۱۸ تن از هموطنان بازگشته از پاکستان را در بخش های مختلف در کمپ های موقت ایجاد شده واقع  سپین بولدک تداوی و معالجه نمودند. این در حالیست که تیم های صحیه وزارت دفاع ملی در سایر کمپ های موقت ایجاد شده برای هموطنان شان خدمات صحی را عرضه می کنند.