لایحه وظایف معاونیت ستراتیژی و پالیسی

معاونیت وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی

معاونیت ستراتیژی و پالیسی تمام ستراتیژی ها و پالیسی ها را به منظور تعیین وظایف و نقش ستراتیژیک سکتور دفاعی انکشاف، مرور و هماهنگ نموده، قابلیت های دفاعی مورد نیاز دولت جمهوری اسلامی افغانستان را اولویت بندی می نماید. معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی منحیث مشاور اساسی وزیر دفاع ملی و معاون اول در خصوص تمام موضوعات، ساختار پالیسی دفاعی، امنیتی، انسجام و نظارت بر پالیسی ها و پلان های وزارت دفاع ملی به منظور بدست آوردن مقاصد امنیت ملی وظیفه اجرا می نماید.

وظایف معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی:

معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی تحت امر معاون اول وزیر دفاع ملی بوده و بر اجرای موارد ذیل مسوول می باشد:

 • پالیسی ها و ستراتیژی ها را به منظور انکشاف، قابلیت های دفاعی مرور و هماهنگ می سازد.
 • پروگرام ها را به منظور این که با ستراتیژی ملی نظامی، پالیسی دفاعی، تنظیم و اداره قوت ها، انکشاف سیستم دفاعی و تقاضا های بودجه دفاعی هم سان باشد، تحلیل، تجزیه و نظارت می نماید.
 • از انکشاف تمام پالیسی های تحریر شده وزارت دفاع ملی جهت هم سان سازی و هماهنگ بودن پالیسی ها با سایر وزارت خانه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان حاصل می نماید.
 • روابط دفاعی بین المللی را به منظور ایجاد شرایط بهتر برای حمایه اهداف امنیت ملی هماهنگ می نماید.
 • مرور و انکشاف اسناد، پلان گزاری ستراتیژیک دفاعی را نظارت می نماید.
 • پالیسی و اولویت ها را برای تنظیم اداره قوت ها ایجاد می نماید.
 • ترتیب و نشر دایرکتیف، پلان گزاری ستراتیژیک دفاعی، اسناد ستراتیژی ملی نظامی، رهنمود پلان گزاری اپراسیون ها و رهنمود پلان گزاری قابلیت های دفاعی را هدایت و نظارت می نماید.
 • انکشاف پالیسی امنیت ملی، ستراتیژی، پالیسی های نظامی و پالیسی های روابط نظامی بین المللی وزارت دفاع ملی حمایت می نماید.
 • در هماهنگی با رئیس ارکان قرارگاه ستردرستیز از تطبیق پالیسی ها نظارت نموده وزیر دفاع ملی و معاون اول وزیر را در جریان قرار می دهد.
 • تهیه، مرور و انکشاف دایرکتیف لایحه وظایف و تشکیلات وزارت دفاع ملی را هدایت داده و نظارت می نماید.

وظایف و مسوولیت های مرستیال معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی:

مرستیال معاونیت ستراتیژی و پالیسی تحت امر معاون وزارت دفاع ملی در امور پالیسی و ستراتیژی مسوول انجام امورات ذیل می باشد:

 • معاون ستراتیژی و پالیسی، وزیر دفاع ملی را در قبال وظایف و مسولیت هایش پیرامون انکشاف پالیسی امنیت ملی، استراتیژی ها، پالیسی دفاعی و پالیسی نظامی بین المللی وزارت دفاع ملی کمک و همکاری می نماید.
 • فعالیت تمام بخش های معاونیت ستراتیژی و پالیسی را هماهنگ نموده و از هم زمان بودن پالیسی ها با سایر معاونیت ها و مراجع دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان حاصل و به معاون ستراتیژی و پالیسی گزارش می دهد.
 • وظایفی را که توسط معاون وزیر دفاع در امور ستراتیژی و پالیسی داده می شود، اجرا می نماید.
 • در غیاب معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی وظایف وی را اجرا می نماید.

وظایف رئیس پالیسی دفاعی:

رئیس پالیسی دفاعی تحت امر معاون وزارت دفاع در امور ستراتیژی و پالیسی مکلف به اجرای امورات ذیل می باشد:

 • پالیسی ها و رهنمود ها را به منظور ارتقای قابلیت های دفاعی و سایر موارد ضروری، نظر به امر مقام وزارت دفاع ملی، در مطابقت با ستراتیژی ملی نظامی ایجاد نموده و انکشاف می دهد.
 • مسولیت مرور و ستندرد سازی پالیسی های وزارت دفاع ملی را در مطابقت با رهنمود، تدون پالیسی ها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط بر عهده دارد.
 • ایجاد، انکشاف و تطبیق پالیسی ها غرض اجرای اپراسیون های موثر و تداوم انکشاف اردوی ملی.
 • پالیسی ها را جهت انکشاف و همکاری های امنیتی منطقوی و بین المللی در هماهنگی با ریاست های وزارت دفاع ملی، ستردرستیز و سایر مراجع ذیربط تهیه و انکشاف می دهد.
 • تامین هماهنگی با قوماندانی حمایت قاطع و اتشه های نظامی کشور های دوست مقیم کابل به منظور کوردیناسیون و انکشاف پالیسی همکاری نظامی منطقوی از طریق سلسله مراتب.
 • پیش برد پروسه تنظیم و اداره قوت ها در هماهنگی با سیستم پلان گزاری ستراتیژیک، پروگرام سازی و بودجه سازی.
 • جمع آوری و توحید نیازمندی های تشکیلاتی وزارت دفاع ملی، تحلیل و ارزیابی آن در مطابقت با اولویت ها و منابع موجود تشکیلاتی.
 • راه اندازی جلسات مرور تشکیلاتی طبق امر وزارت دفاع ملی، جهت استندرد سازی تشکیل و ارتقای ظرفیت ها و قابلیت های اردوی ملی در هماهنگی با مراجع ذیربط.
 • تحلیل و ارزیابی وضع امنیتی کشور و نتایج اپراسیون های اردوی ملی بر بنیاد راپور ها و معلومات های جمع آوری شده از ریاست محترم اپراسیون و ارگان های کشفی و استخباراتی.
 • جمع آوری و تهیه راپور احصایوی وزارت دفاع ملی مطابق فارمت ریاست عمومی اداره احصاییه مرکزی.
 • هماهنگی با معاونیت ها و ریاست های وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در رابطه به انکشاف تشکیلات و گسترش قوت ها روی مسایل منابع (پرسونل، تجهیزات، تسهیلات و تعلیم و تربیه).
 • همکاری در تدویر جلسات تطبیق موافقت نامه امنیتی و دفاعی نظر به هدایت مقام رهبری وزارت دفاع ملی.
 • تهیه و ارایه گزارش جلسات کمیسیون تطبیق موافقت نامه های امنیتی و دفاعی به ادارات ذیربط.

وظایف رئیس پلان گزاری ستراتیژیک:

رئیس پلان گزاری استراتیژیک تحت امر معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی مکلف به اجرای امورات ذیل می باشد:

 • مساعی پلان گزاری استراتیژیک دفاعی وزارت دفاع ملی را انکشاف و هماهنگ می سازد.
 • ارایه گزارش به معاونیت وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی و تامین هماهنگی دو جانبه با سایر ارگان های وزارت دفاع ملی، ستردرستیز و دفتر شورای امنیت ملی.
 • ستراتیژی ملی نظامی، رهنمود پلان گزاری اپراسیون ها، رهنمود پلان گزاری قابلیت های دفاعی و دایرکتیف سیستم پلان گزاری ستراتیژیک دفاعی را تدوین، مرور و انکشاف می دهد.
 • نظارت از تطبیق اسناد سیستم پلان گزاری ستراتیژیک دفاعی.
 • در مساعی آماده نمودن اسناد ستراتیژیکی، ارزیابی تهدیدات علیه امنیت ملی، ستراتیژی امنیت ملی و پلان کمپاین ملی با دفتر شورای امنیت ملی همکاری می نماید.
 • تامین هماهنگی دو جانبه با معاونیت ها و ریاست های وزارت دفاع ملی، ستردرستیز و شورای امنیت ملی پیرامون تحقق مصوبات شورای وزیران و شورای امنیت ملی.
 • سهم گیری فعال در انکشاف و مرور رهنمود پلان گزاری قابلیت های ستردرستیز.
 • تدوین و انکشاف پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر، پالیسی مبارزه با تروریزم و رهنمود استراتیژیک جلوگیری از استعمال مواد مخدر در اردوی ملی.
 • تحلیل، ارزیابی و تحقق پالیسی های حمایه ملکی ها به منظور جلوگیری از تلفات ملکی ها و ارایه نظریات در زمینه در حالت جنگ.
 • تشریح و توضیح اهداف اسناد سیستم پلان گزاری ستراتیژیک دفاعی در سطح وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.
 • تهیه و ترتیب آجندا و آماده نمودن جلسات پلان انکشاف وزارت تحت رهبری مقام وزارت دفاع ملی.
 • جمع آوری و توحید پلان های ربع وار، شش ماهه، سالانه و اجرأات معاونیت ها و ریاست های وزارت دفاع ملی و ستردرستیز و ارایه آن به مقامات ذیصلاح.
 • پیش برد پروسه تعلیم و تربیه مسلکی و قرارگاهی در سطح ریاست پلان گزاری ستراتیژیک جهت ارتقای دانش مسلکی منسوبین ریاست.

وظایف رئیس پروگرام سازی و تحلیل ارزیابی:

رئیس پروگرام سازی و تحلیل ارزیابی تحت امر معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی مکلف به اجرای امورات ذیل می باشد:

 • پروسه پروگرام سازی وزارت دفاع ملی را در مطابقت به اسناد رهبری کننده تنظیم، رهبری و هماهنگ می نماید.
 • پی گیری و نظارت از تطبیق بودجه بر اساس برنامه و انکشاف برنامه های 5 ساله، 3 ساله وزارت دفاع ملی با در نظرداشت دایرکیتف 2-17 پروگرام سازی.
 • ارایه گزارش به معاونیت اول مقام وزارت دفاع ملی و مقام ستردرستیز از پروگرام نهایی بودجه بر اساس برنامه و دفاع از آن در جلسات PBAC)، DBAC، (MRS و اشتراک در جلسه دفاعیه بودجه در وزارت مالیه.
 • جلسات گروپ های کاری کمیته جنرالان، دگروالان و شورای هماهنگی را پلان گزاری و رهبری نموده، متحدالمال های شماره 1 و 2 را بعد از برنامه ریزی و تحلیل ارزیابی به مراجع مربوط ارسال می دارد.
 • تنظیم، انکشاف و هماهنگ ساختن سیستم دیتابیس ریاست پروگرام سازی با دیتابیس وزارت محترم مالیه و سایر بخش های ذیربط در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.
 • اشتراک تمام ریاست های وزارت دفاع ملی و ستردرستیز را در گروپ های کاری پروگرام سازی و بودجه سازی هماهنگ و تنظیم نموده از اتخاذ تصامیم نهایی اطمینان حاصل می نماید.
 • تامین هماهنگی ریاست پروگرام سازی، تحلیل و ارزیابی با سایر ارگان های ذیربط پیرامون سیستم کورآیمس وزارت دفاع ملی جهت ایجاد شفافیت در همه موارد.
 • مرور و انکشاف قابلیت های پروگرام سازی بر مبنای پالیسی امنیت ملی، اپراسیون های اولویت های مشخص شده در اسناد پلان گزاری ستراتیژی دفاعی.
 • مرور، تحلیل و ارزیابی توسعه، کاهش و یا حذف پروگرام های مختلف طبق فارمت نیازمندی ها در سایکل پروگرام سازی سالانه.
 • تثبیت برنامه های آینده مطابق اهداف، شاخص ها و پیامد های برنامه ها که از جانب کمیته جنرالان وزارت دفاع ملی مشخص می گردد.
 • عضویت و اشتراک فعال در جلسات کمیته برنامه بودجه شورای دفاع وزارت دفاع ملی طبق هدایت.
 • عضویت و اشتراک فعال در جلسات شورای منابع وزارت دفاع ملی.
 • عضویت و اشتراک فعال در جلسات کمیته مشورتی برنامه بودجه وزارت دفاع ملی.

وظایف رئیس روابط نظامی بین المللی:

رئیس روابط نظامی بین المللی تحت امر معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی مکلف به اجرای امورات ذیل می باشد:

 • تامین و توسعه روابط وزارت دفاع ملی با کشور های دوست خارجی به وسیله اتشه های نظامی طرفین.
 • تامین روابط کاری با نظامیان (اردو های) بین المللی در هماهنگی با وزارت امور خارجه نظر به هدایت وزارت دفاع ملی.
 • وزارت امور خارجه را در قبال پلان گزاری و اجرآات توافق نامه هایی که مربوط به امور نظامی بین المللی باشد مشوره و همکاری می نماید.
 • انکشاف و تحقق برنامه های تعلیم و تربیه و تحصیلات نظامی بین المللی، تامین شفافیت پروسه انتخاب و اعزام پرسونل اردوی ملی غرض تحصیلات نظامی به کشور های خارج در هماهنگی با معاونیت ها و ریاست های ذیربط وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.
 • ترتیب و تنظیم امور سفر های هیات رهبری، رؤسا، جنرالان، افسران و بریدملان اردوی ملی جهت تامین اشتراک در کنفرانس ها، سیمینار ها و سایر محافل رسمی بین المللی.
 • اجرای به موقع پاسپورت های سیاسی، خدمت و تحصیلی برای منسوبین اردوی ملی.
 • ایجاد شرایط مساعد غرض اعزام مریضان اردوی ملی جهت تداوی به کشور های دوست طبق پالیسی و پروتوکول های عقد شده.
 • فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت پذیرایی مهمانان عالی رتبه نظامی خارجی و هم چنین هیات رهبری وزارت دفاع ملی حین سفر ها و بازگشت شان در میدان هوایی بین المللی کابل.
 • جمع آوری لیست نیازمندی اردوی ملی در عرصه های مختلف و مساعد نمودن زمینه عقد پروتوکول ها با کشور های کمک کننده.
 • ارسال پیام های تبریکیه و امتنانیه مقام وزارت دفاع ملی و هیات رهبری آن به دول خارجی.
 • برقرار نمودن ارتباط دوام دار با تماما نمایندگی سیاسی و نظامی دول متحابه در کابل.

وظایف و مسولیت های رئیس ارتباطات استراتیژیک و امور عامه:

 • تهیه پلان فعالیت ها به اساس دیدگاه رئیس ج.ا.ا و در مطابقت با قانون دسترسی به اطلاعات، ستراتیژی ملی نظامی، پالیسی اطلاعاتی، اوامر و هدایات رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.
 • به نمایندگی از وزارت دفاع ملی، هماهنگی با ارگان های دولتی و غیر دولتی، نهاد های مختلف، جامعه مدنی، سازمان های سیاسی، اجتماعی، رسانه ها و نمایندگی های جامعه بین المللی جهت تامین ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه.
 • عضو شورای عالی هماهنگی و ارتباطات ستراتیژیک وزارت دفاع ملی بوده از تهیه اجندا و تحقق فیصله شورا مسولیت دارد.
 • انعکاس چشم گیر فعالیت های اردوی ملی غرض آگاهی و جلب حمایت مردم، علما، نهاد های جامعه مدنی توسط وسایل اطلاعات جمعی رسانه ها (شبکه های اجتماعی، مجله اردو، نشریه دفاع، بل بورد ها، مصاحبه های مطبوعاتی، اشتراک در میز های مدور، کنفرانس های مطبوعاتی، اعلامیه های مطبوعاتی) و نشر آن از طریق تلویزیون های دولتی و غیر دولتی.
 • تامین رابطه کاری با رسانه ها و ایجاد شرایط لازم جهت تهیه گزارش از فعالیت های اردوی ملی طبق پالیسی مطبوعاتی و اطلاعاتی وزارت دفاع ملی.
 • هماهنگی و تشریک مساعی با معاونیت ها، ریاست های ذیربط وزارت دفاع ملی، ستردرستیز، قوماندانیت ها، موسسات تعلیمی و تحصیلی جهت تحقق اهداف ستراتیژیکی و پالیسی اطلاعاتی وزارت دفاع ملی.