فراغت ۱۵۰ تن مجاهدین لوای دوم فرقه "شهید آفتاب" قول اردوی ۳۱۳ مرکزی کابل فارغ شدند

s.mohmand

 

۱۵۰ تن از مجاهدین لوای دوم فرقه "شهید آفتاب" قول اردوی ۳۱۳ مرکزی پس از فراگیری دروس نظامی، فکری و عقیدتی طی یک مراسم دیروز فارغ شدند.

در این مراسم حاجی فرهاد قوماندان این فرقه فارغین را متوجه مسؤلیت های شان نمود از آنها خواست تا بخاطر تامین امنیت بهتر وظایف خویش را با صداقت و امانت داری کامل انجام دهند.