فعال شدن ترمیمگاه های وسایط زرهی و انتقالاتی قول اردوی ۲۰۱ «خالد بن ولید»

s.mohmand

در ترمیمگاه های کندک حمایه لوژیستیکی قول اردوی خالد بن ولید با هدایت مولوی عبدالصبور “ابودجانه” انجینیران مسلکی به کار گمارده شده که با ترمیم و فعال سازی وسایط از جمله؛ رنجر و تانک ها روزانه مصروف ترمیم وسایط گوناگون دیگر نیز می باشند.

هم چنان؛ پرسونل مسلکی این ترمیمگاه تا حال توانسته اند بیش از ۱۰۰۰ عراده واسطه عارضه دار و تخریب شده را دوباره آماده استفاده نمایند.