۲۰ تن منسوبین از ریاست اسلحه و تخنیک از کورس ارتقای ظرفیت فارغ گردید

web_admin

به تعداد ۲۰ تن منسوبین پس از فراگیری آموزش های مسلکی یک ماهه ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف، امروز طی یک مراسمی از ریاست اسلحه و تخنیک وزارت دفاع ملی فارغ گردیدند.


در این مراسم، رئیس اسلحه و تخنیک، سید حاجی علاء الدین "آغا" طی سخنان و راهنمای های لازم به فارغان افزود: «نیت خود را بخصوص برای رضای الله ج معطوف کنید، و روی مسولیت خویش تمرکز کنید و هر کاری که انجام می دهید به نیت عبادت انجام دهید».

در ضمن، منسوبین مذکور نیز وعده نمودند که مسولیت های خود را بهتر و به وقت معین آن انجا دهند.