فراغت ۱۴۹ تن مجاهدین از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی، حضرت عبدالله ابن مسعود رض

web_admin

به تعداد ۱۴۹ تن مجاهدین از قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، پس از فراگیری آموزش های مسلکی، از مکتب های توپچی، حمایوی محاربوی و انجنیری بریدملان ارشد امروز طی یک مراسمی از قوماندانانی تعلیمات مشترک محاربوی، حضرت عبدالله ابن مسعود رض فارغ گردیدند.

 مراسم فراغت این منسوبین با اشتراک، مولوی باز محمد «حمیدی» معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی، مفتی محمد اسلم «حقانی» قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی، حضرت عبدالله ابن مسعود،  و جمع کثیری از مجاهدین و مسئولان اشتراک داشتند.


 مسئولان در سخنرانی های شان، ضمن اهمیت و ارزش تعلیمات نظامی و مسلکی اردوی اسلامی اشاره نموده و به  مجاهدین فارغ  شده توصیه نمودند که از آموزش های مسلکی خویش  به دیگر مجاهدین در قطعات و جزوتام های مختلف آموزش دهند و در راه خدمت به نظام اسلامی و رضای خداوند متعال بکار گیرند.

 در اخیر این مراسم، مجاهدین فارغ شده آمادگی خود را برای خدمت به نظام اسلامی در هر شرایطی و در هر نقطه از کشور ابراز داشتند. این مراسم با تفویض تصدیق نامه ها خاتمه یافت.