ترمیم ده ها وسایط مختلف النوع دیگر در لوای اول دارلمان قول اردوی ۳۱۳ مرکزی

web_admin

انجینران و تخنیکران لوای اول دارلمان قول اردوی ۳۱۳ مرکزی به تعداد ۹۸ عراده وسایط مختلف النوع را ترمیم نمودند. این وسایط ۴۵ عراده تانک هاموی، ۱۳ عراده تانک ضربتی، ۲۵ عراده انترنیشنل، ۸ عراده رنجر، ۲ عراده تیلر، ۲ عراده کرنک، ۲ عراده بولدوزر و ۱ عراده فورکلفت را شامل می باشد.

به گفته مسولان این لوا، آنان با توجه لازم که در زمینه ترمیم وسایط دارند؛ ده ها عراده وسایط را ترمیم نمودند و کار برای ترمیم ده ها وسایط دیگر نیز جریان دارد.