قوماندانیت صحیه ستردرستیز ۷۹ قلم دوا و ملزومات طبی را برای مراکز صحیه قطعات توزیع و  اکمال کرد

web_admin

قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی، ۷۹ قلم ادویه و ملزومات طبی را برای مراکز صحیه قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی توزیع و اکمال نمود.

طبق پلان قومندانیت صحیه: ۱۰ قلم برای شفاخانه ساحوی کندهار؛ ۱۰ قلم برای شفاخانه ساحوی هرات؛ ۹ قلم برای شفاخانه ساحوی مزارشریف؛ ۸ قلم برای شفاخانه ساحوی  هلمند؛ ۱۰ قلم برای شفاخانه ضمیموی نمبر ۲؛ ۱۰ قلم برای کلینیک قوای هوایی؛ ۱۰ قلم برای کلینیک فرقه عمر ثالث بدخشان؛ ۷ قلم برای کلینیک پوهنتون عبیده بن جراح رض و ۵ قلم برای کلینیک حربی شوونځي این وزارت توزیع و اکمال گردید.