فراغت ۱۳۳ تن مجاهد از بخش های مختلف مسلکی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض"

web_admin

۱۳۳ تن مجاهدین قطعات و جزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی، پس از سپری نمودن آموزش های نظامی و مسلکی ۸ هفته ی امروز طی مراسمی از  مکتب مسلکی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فارغ گردیدند.

از این میان ۶۶ تن از مکتب تامينات، ۲۶ تن از حمایه محاربوی، ۲۴ تن از قوتهای محاربوی و ۱۷ تن نیز از مکتب توانايی های محاربوی فراغت حاصل نمودند.

مسؤلان در این مراسم ضمن اینکه فارغان را متوجه به مسولیت ها شان نمودند و از آنان نیز خواستند بنابر ضرورت نظام اسلامی برای کسب آموزش های مسلکی تلاش بیشتر نمایند.

همچنان فارغان وعده سپردند برای حفظ و تحکیم نظام اسلامی در کشور آماده ی هر گونه خدمت گذاری می باشند.

در اخیر مراسم مجاهدین فارغ شده تصدیق نامه ها نیز دریافت نمودند.