ترمیم ۳۱ عراده وسایط مختلف النوع در لوای دوم سرحدی قول اردوی ۲۰۳ منصوری

web_admin

در نتیجه ی کوشش های منسوبین لوای دوم سرحدی قول اردوی ۲۰۳ منصوری، به تعداد ۳۱ عراده وسایط نظامی مختلف النوع در ورکشاپ های تخنیکی این لوا ترمیم و آماده استفاده قرار گرفت.

این وسایط: ۲۲ عراده تانک هاموی، ۵ عراده موتر نوع انترنیشنل و ۴ عراده رنجر را شامل می باشد.

این در حالی ست که قبل از این شماری زیادی وسایط غیر فعال و تخریب شده توسط منسوبین مسلکی این لوا نیز ترمیم و آماده استفاده قرار گرفته بود.