فراغت ۶۰ تن از یک دوره تعلیمات نظامی و عقیدتی در لوای سرحدی قول اردوی ۲۰۷ الفاروق

web_admin

به تعداد ۶۰ تن از مجاهدین بعد از سپری نمودن یک دوره تعلیمات نظامی و عقیدتی در معسکر تعلیمی عمر فاروق(رض) در لوای سرحدی قول اردوی ۲۰۷ الفاروق، امروز طی محفلی فراغت حاصل نمودند.

در این مراسم مولوی نصرالله “مطیع “ قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق و سایر مسؤلین این قول اردو حضور داشتند؛ مولوی نصرالله “مطیع” در جریان توصیه های خود به مجاهدین گفت: «یک مجاهد امروزی باید خود را با تمام انواع اسلحه آشنا کند و مجاهدین امید مسلمانان هستند، ما با امید مردم قوت میگیریم و با آن زندگی میکنیم».

همچنان این دوره تعلیمی شامل تمرینات بدنی، تمرینات سلاح ها خفیفه و ثقیله بود که امروز بعد از نمایشات مانوری و تمرینات عملی در حضور مسئولین، به پایان رسید؛
مجاهدین فارغ شده در کندک های سرحدی در سرحدات زون غرب جابجا میشوند.