ترمیم ۲۲۵ عراده وسایط در فرقه  گارنیزیون ریشخور - کابل

web_admin

به تعداد ۲۲۵ عراده وسایط نظامی که طی سال های گذشته در جزوتام های فرقه گارنیزیون ریشخور کابل در حالت تخریب قرار داشت، در نتیجه ی تلاش های خستگی ناپذیر انجینران مسلکی و تیم های تخنیکی این قوماندانی دوباره ترمیم و آماده ی استفاده قرار گرفت.

این وسایط شامل: ۷۵ عراده تانک ضربتی، ۱۲۵ عراده تانک هاموی و ۲۵ عراده انترنیشنل می باشد.
قرار است وسایط ترمیم شده جهت استفاده به جزوتام های مربوطه انتقال یابد.