فراغت ۲۵ تن مجاهدین از کورس های  مسلکی مخابره وزارت دفاع ملی

s.mohmand

به تعداد ۲۵ تن از مجاهدین قطعات و جزوتام های قول اردوی های ساحوی و مرکز وزارت دفاع ملی، پس از سپری نمودند تعلیمات مسلکی و عملی از بخش های مختلف کورس مخابره و شبکه فارغ شدند.

این کورس که از سوی ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی ستردرستیز، جهت ارتقای ظرفیت منسوبین قطعات و جزوتام سه ماه قبل آغاز شده بود، امروز طی مراسمی پایان یافت.

در این مراسم، عنایت الله "احمدی" معاون اوپراسیون و پلان گذرای ریاست مخابره  ستردرستیز، مجاهدین را به خدمت گزاری بهتر توصیه و  ترغیب نمود.

در پایان برای فارغان سند فراغت نیز اهدا گردید.