اطلاعیه وزارت دفاع ملی در مورد تغییر نام قول اردوی های مرکز و ولایات کشور

s.mohmand

به اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغاستان اسم قول اردو های مرکزی ساحوی در تشکیلات اردوی اسلامی به شرح ذیل تغییر نام نموده است:

1-    قول کابل که مقر آن در کابل است، به اسم قول اردوی 313 مرکزی تغییر نام نموده است
2-    قول قول اردوی 201 سیلاب که مقر آن در لغمان است، به قول اردوی خالد ابن ولید تغییر نام نموده است
3-    اردوی 203 تندر که مقر آن در پکتیا است، به قول اردوی منصوری تغییر نام نموده است
4-    قول اردوی 205 اتل که مقر آن در کندهار است، به قول اردوی البدر تغییر نام نموده است
5-    قول اردی 207 ظفر که مقر آن در هرات است، به قول اردوی الفاروق تغییر نام نموده است
6-    قول اردوی 209 شاهین که مقر آن در بلخ است، به قول اردوی الفتح تغییر نام نموده است
7-    قول اردوی 215 میوند که مقر آن در هلمند است، به قول اردوی عزم تغییر نام نموده است
8-    قول اردوی 217 پامیر که مقر آن در کندز است، به قول اردوی عمری تغییر نام نموده است