اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه تعمیر قرارگاه، یک باب چاه سپتیک یک خانه یی، یک باب گارد تاور دو منزله یک باب

web_admin

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه تعمیر قرارگاه، یک باب چاه سپتیک یک خانه یی، یک باب گارد تاور دو منزله یک باب بارک بشمول آشپزخانه آن و حفر یک حلقه چاه عمیق به قطر (12) انچ و عمق 60 متر برای تولی چهارم کندک نهم لوای دوم سرحدی قوماندانی قول اردوی 203 منصوری از بابت سال مالی 1402}، دارای نمبرتشخیصیه (وزارت دفاع ملی-1402-امور ساختمانی-0084-25105). از طریق انترنت.

 

موضوع تدارک:پروژه تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه تعمیر قرارگاه، یک باب چاه سپتیک یک خانه یی، یک باب گارد تاور دو منزله یک باب بارک بشمول آشپزخانه آن و حفر یک حلقه چاه عمیق به قطر (12) انچ و عمق 60 متر برای تولی چهارم کندک نهم لوای دوم سرحدی قوماندانی قول اردوی 203 منصوری. دارای نمبر تشخیصیه: (وزارت دفاع ملی-1402-امور ساختمانی-0084-25105).

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه،طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ا.ا.ا ارایه نمایند.

تضمین آفر: مبلغ {400،000} چهارصد هزار افغانی و یا اسعار دیگر که قابل تبادله باشند پذیرفته میشوند و نوعیت اخذ تضمین آفر به شکل بانک گرنتی (تضمین نامه بانکی) میباشد یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آفر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفرگشایی کمتر نباشد.

ضرب العجل تسلیمی آفرها: ضرب العجل برای تسلیمی آفرها یکجا با تضمین آفر الی ساعت (10:00) قبل از ظهر روز(دو‍شنبه) جلسه آفرگشایی مورخ  03/ 07/1402 میباشد.

نوت: در صورتیکه روز آفرگشایی به روزهای رخصتی تصادف نماید،آفرگشایی پروژه بعد از ختم رخصتی در اولین روز رسمیات ساعت (10:00) قبل از ظهر دایر میگردد.

محل تسلیمی: در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی.

ضرب العجل آفرگشایی: تاریخ 03/07/1402 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به روز (دوشنبه) میباشد.

نوعیت اخذ شرطنامه: از مدیریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات.

در صورتیکه داوطلبان شرطنامه را از ریاست تدارکات بدست میآورند تقاضا میگردد تا بصورت دوامدار به مدیریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات به تماس بوده تا در صورت تعدیلات متعاقبا آنرا بدست آورند و حین ارایه آفر خویش تعدیل(در صورت لزوم) آنرا مهر و امضا نموده و ضم آفر خویش ارایه بدارند،شرکت هایی که به شکل هارد کاپی بدست میآورند در صورت لزوم هرنوع تعدیل توسط ریاست تدارکات رسما به جانب شرکت اصدار خواهند یافت و شرکت دریافت کننده مکلف خواهد بود حین ارایه آفر آنرا مهر و امضا نمایند عکس حال در هردو حالت فوق باعث رد آفر داوطلب میگردد.

محل آفرگشایی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفرگشایی

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذ شرطنامه:

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار میباشد.

نوت: ضم مکتوب هذا سافت اعلان و شرطنامه پروژه در یک حلقه CD ارسال است.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۷ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد   4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور داوطلبی تهیه وتدارک (24) قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد  (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط انترنشنل

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders