اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک 28 قلم، 8 قلم و 71 قلم پرزه جات مخابره ایکم موترولا و جنراتورهای سه کیلوات

zia_omid

Publish Date

Closing Date

Location کابل

تهیه و تدارک (28) قلم (8) قلم و (71) قلم پرزه‌جات مخابره آیکم موترولا و جنراتورهای سه کیلوات تغذیه مخابره ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز ازبابت سال مالی 1399 بداخل سه لات

شماره داوطلبی لات اول: MOD-1399- N0029-22403

شماره داوطلبی لات دوم: MOD-1399- N0030-22403

شماره داوطلبی لات سوم: MOD-1399- N0031-22403

بودجه: 22403 فند 10040 سیستیکا

تعداد بخش ها:سه لات

نوع قرارداد: باالمقطع

تضمین آفر:

لات اول: مبلغ (612200 ( ششصدودوازده هزارو دوصد افغانی

لات دوم مبلغ ) 725900)هفتصدو بیست وپنج هزارو نهصد افغانی 

لات سوم مبلغ (660822) ششصدو شصت هزارو هشصتدو بیست دوافغانی

باید به واحد پولی (افغانی) ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی میباشد.یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها یک‌جا باتضمین آفر ازتاریخ نشراعلان الی ساعت(10:00)قبل ازظهرروز جلسه آفـــر گشائی 04/حمل/1399میباشد.

محل تسلیمی: در اطاق آفرگشائی ریاست تدارکات.

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ {04/حمل/1399}ساعت (10) بجه قبل ازظهرمی باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af و ویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af دانلود نمایند.

محل آفر گشائی: ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفر گشائی

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری، پروژه های مشابه، توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذ شرطنامه: در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی و اداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل (درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست تدارکات رسمآ به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

Documents

شرطنامه 28 قلم، 8 قلم و 71 قلم پرزه جات مخابره ایکم موترولا و جنراتورهای سه کیلوات

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ - ۸:۴۴ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه وتدارک (31) قلم تجهیزات وپرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک جهت حمایه شبکه ضرورت ریاست مخابره

پروژه تهیه وتدارک (31) قلم تجهیزات وپرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک جهت حمایه شبکه...

شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ - ۸:۳۵ kabul
Background image
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰ - ۱۰:۲۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی 10 قلم مواد خام طباعتی و 33 قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه

موضوع تدارک : تهیه وتدارک (10) قلم مواد خام طباعتی و(33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت...

Back to tenders