اطلاعیه تهیه و تدارک (28 ) قلم رنگ و کارتریج های ماشین های فوتوکاپی و پرنترهای قطعات و جزوتامهای در لات اول مرکزی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت دفاع ملی درنظرداردقرارداد تهیه وتدارک (28 )قلم رنگ وکارتریج های ماشین های فوتوکاپی وپرنترها ضرورت ریاست ریاست مخابره ستردرستیز به روش داوطلبی باز به نوع بالمقطع درلات اول مرکزی ضرورت قطعات وجزوتامها ی اردوی ملی  برای سال مالی1399دارای نمبر تشخصیه (MOD-G-N0027-22701)  ذریعه امریه شماره  (4085) مورخ ( 02/ 06/1399) مقام محترم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (17575500) هفده ملیون بنجصدو هفتادوبنج هزار بنجصد افغانی با شرکت  خـــــدمات لوژستیکی معین بوبل دارای جــواز نمبر 54824)- (D آدرس شهر نو عقب کوچه اتصالات مرکز کابل تاتید گردیده است.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشد میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغراگارد سابقه بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده و الی تکمیل میعادفوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی،قراردادمنعقد نخواهد شد.

 

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه

 

موضوع تدارک : تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0130-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۱۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (141) قلم ریجنت لابراتواری

 

موضوع تدارک : تهیه و تدارک  (141) قلم ریجنت لابراتواری ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0132-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۱۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیماعطای قرارداد نمبر (W-C0155)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

Back to tenders