اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد لات های اول الی هشتم پروژه تهیه و تدارک یک قلم ذغال سنگ تصفیه شده و یک قلم چوب ارچه درگیران ضرورت قطعات و جزوتام های اردوی ملی بابت سه ماه زمستان سال 1399- شامل 8 لات - تحت شماره داوطلبی (NPA/MOD/99/G-2851/NCB) ، را به شرکت ذغال سنگ تصفیه شده برکت دار فیروز مجتبی دارنده جواز نمبر (49082) و آدرس زنجیرگاه مقابل تانک داود زی، مرکز بلخ، مزار شریف – افغانستان ؛ به شرح ذیل اعطاء نماید:

لات اول – قطعات مرکزی: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 10.95 افغانی و چوب ارچه درگیران 10.95 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 18,236,579 هجده میلیون و دوصد و سی و شش هزار و پنجصد و هفتاد و نه افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 24,315,439 بیست و چهار میلیون و سه صد و پانزده هزار و چهارصد و سی و نه افغانی؛

لات دوم – قول اردوی 201 سیلاب: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 10.79 افغانی و چوب ارچه درگیران 10.79 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 25,989,491  بیست و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار و چهارصد و نود و یک افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 34,652,655 سی و چهار میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج افغانی؛

لات سوم – قول اردوی 203 تندر: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 12.44 افغانی و چوب ارچه درگیران 10.79 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 39,369,984  سی و نه میلیون و سه صد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و چهار افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 52,493,312 پنجاه و دو میلیون و چهارصد و نود و سه هزار و سه صد و دوازده افغانی؛

لات چهارم – قول اردوی 205 اتل: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 12.79 افغانی و چوب ارچه درگیران 12.50 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 16,412,463  شانزده میلیون و چهارصد و دوازده هزار و چهارصد و شصت و سه افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 21,883,284 بیست و یک میلیون و هشصت و هشتاد و سه هزار و دوصد و هشتاد و چهار افغانی؛

لات پنجم – قول اردوی 207 ظفر: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 13.90 افغانی و چوب ارچه درگیران 13.90 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 28,210,550  بیست و هشت میلیون و دوصد و ده هزار و پنجصد و پنجاه افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 37,614,067 سی و هفت میلیون و ششصد و چهارده هزار و شصت و هفت افغانی؛

لات ششم – قول اردوی 209 شاهین: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 10.95 افغانی و چوب ارچه درگیران 11 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 10,403,195 ده میلیون و چهارصد و سه هزار و یکصد و نود و پنج افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 13,870,927 سیزده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و نهصد و بیست و هفت افغانی؛

لات هفتم – قول اردوی 215 میوند: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 14.79 افغانی و چوب ارچه درگیران 14 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 8,007,587  هشت میلیون و هفت هزار و پنجصد و هشتاد و هفت افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 10,676,783 ده میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و هشتاد و سه افغانی؛

لات هشتم – قول اردوی 217 پامیر: به قیمت فی واحد ( ذغال سنگ 11.79 افغانی و چوب ارچه درگیران 11.90 افغانی) ، قیمت مجموعی حداقل مبلغ 12,190,260 دوازده میلیون و یکصد و نود هزار و دوصد و شصت افغانی و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر مبلغ 16,253,680 شانزده میلیون و دوصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هشتاد افغانی.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت مسلکی ، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول ، پشتونستان وات، کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایات خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، به ایمیل آدرس: PFD_S_08@npa.gov.af  کاپی به:  Nizamuddin.bakhshi@npa.gov.afنیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه

 

موضوع تدارک : تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0130-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۱۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (141) قلم ریجنت لابراتواری

 

موضوع تدارک : تهیه و تدارک  (141) قلم ریجنت لابراتواری ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0132-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۱۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیماعطای قرارداد نمبر (W-C0155)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

Back to tenders