آمرضد استخبارات ستراتیژیک

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۴۰

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: آمرضد استخبارات ستراتیژیک   3 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه: معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی موقعیت پست: کابل   1 تعداد پست: گزارشده به: رئیس ضداستخبارات گزارشگیر از: کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی) 009 کد: -097  1398/8/25 تاریخ بازنگری:
هدف وظیفه: کنترول نظارت وبررسی تمامی امورات ریاست ضداستخبارات، احصایوی و اوپراتیفی اداره مربوطه مطابق نیازمندی ها وضروریات های ریاست مربوطه. 
وظایف تخصصی:  . بازنگری ، کنترول حرکات وفعالیت های استخباراتی، کمره های امنیتی، انترنت وتیلفون. 1 . ارزیابی اختلال وخنثی سازی فعالیت های دشمن با ارایه آسیب پذیریها و تهدیدهای ستراتیژیک. 2 . پیشبرد تمام امورات ریاست بشکل معیارآن درعدم موجودیت رئیس اداره مربوطه. 3 . تامین ارتباطات وهماهنگی بین الوظیفوی وزارتی میان ارگانهای امنیتی. 4 . کنترول سیستم های فایلنگ وپیشبرد امورات کارمندان تحت اثرمطابق معیارات ونیازمندی اداره. 5 . تامین شرایط امنیتی برای افسران ارتباطی باارگانهای استخباراتی جهت فعالیت های مشترک. 6 . کنترول ازافسران ارتباطی با سکتورهای امنیتی وسوق اداره ومدیریت های اداره مربوطه. 7 . جمع آوری معلومات واحصایه ازبخش های اوپراتیفی منطقوی وفرا منطقوی، 8 . جمع آوری وتهیه معلومات امنیتی واستخباراتی ازطریق همکاران بین المللی وسایر ارگانها. 9 . اشتراک درجلسات استخباراتی ارگانهای امنیتی(شورای امنیت، وزارت داخله، امنیت ملی، سوق اداره). 10 . مشخص، تقویت ومنجمد ساختن امکانات مالی تروریستان داخلی وخارجی. 11 . انکشاف پلانها وپروگرام ها جهت حمایه فعالیت ها وعملیات های ضد استخباراتی وضد جاسوسی. 12 وظایف مدیریتی:  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛ 1 . انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ 2 . مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ 3 . ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری 4 اداره؛ و  . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 5 وظایف همآهنگی:  . ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛ 1 . اجرای سایر وظایف مرتبط که از جانب آمرین مربوط در مطابقت به قوانین و مقررات که به وی سپرده میشود. 2
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد رشته تحصیلی: لیسانس حقوق علوم وسیاسی روابط بین الملل ، مدیریت اطلاعات ، جامعه شناسی،  پالیسی عامه ، اداره عامه، امنیت وعزل منازعات، حکومت داری ، مدیریت دولتی ، امنیت بین الملل تجربه کاری: أ. داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. 
  . مهارتهای لازم: 1 أ. تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛ ب. مهارتهای کمپوتری در برنامههای مرتبط به وظیفه. موارد تشویقی: ) نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای 3 ) نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم و ( 5( .أ معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛  ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی