۵۰ عراده تانک چایندار در قول اردوی ۳۱۳ مرکزی ترمیم و فعال گردید 

web_admin

تیم های انجینری و تخنیکی کندک زرهدار لوای دوم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی در ادامه تلاش های خستگی ناپذیر شان به تعداد ۵۰ عراده تانک چایندار را که طی سال های متمادی در حالت تخریب و یا هم غیر قابل استفاده بود، دوباره ترمیم و فعال نمودند.
 
نمایشی که از این تانک های ترمیم شده در قول اردوی ۳۱۳ مرکزی و با اشتراک مسؤلان برگزار شده بود، در آن ملا امیر خان "حقانی  قوماندان قول اردوی مرکزی، ضمن قدردانی از تلاش های صادقانه منسوبين اردوی اسلامی ملی، از  آنان خواست در جهت حفظ و مراقبت بیت المال کوشا و توجه بیشتر داشته باشند.