۴۷ منسوب قوماندانی عمومی قوای هوایی وزارت دفاع ملی از پوهنتون قوای هوایی فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۴۷ تن از منسوبین قوماندانی عمومی قوای هوایی وزارت دفاع ملی، پس از آموزش های مسکلی و نظامی امروز طی مراسمی با اشتراک مسؤلان فارغ شدند.

مراسم فراغت این مجاهدین با پیام اطمینانیه خدمت گزاری و تفویض تقدیرنامه ها پایان یافت.