از انفجار یک ماین دشمن در حوزه ۱۹ امنیتی شهرکابل جلوگیری شد

s.mohmand
یک ماین که توسط تروریستان در ساحه ی «یکه درخت» حوزه ۱۹ امنیتی شهرکابل روز گذشته جابجا گردیده بود، توسط تیم انجنیری کندک چهارم لوای دوم واکنش سریع فرقه ۱۱۱ کابل خنثی و انفجار داده شد و از یک رویداد خونین تروریستی جلوگیری شد.