مدیر عمومی حفظ و مراقبت 

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی حفظ و مراقبت 

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست ساختمانی و ملکیتها

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

تیم بخش حمایه حفظ و مراقبت سیار 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر .

کد:

 

تاریخ بازنگری:

14/4/1398

هدف وظیفه: حفظ ومراقبت تخنیکی وسایل و وسایط نقلیه بخش مربوطه غرض فراهم آوری تسهیلات در اجرای امور رسمی بهتر جهت حصول اهداف اساسی اداره.

وظایف تخصصی:

نظارت از اجرأی حواله های روغنیات و پرزه جات وسایط نقلیه  وزارت بمنظور استفاده موثر از آن.

بررسی و نظارت از پیشنهادات ترمیم عراده جات به منظور صحت بودن و جلوگیری از سوء استفاده.

نظارت از سیر و گردش وسایط نقلیه وزارت غرض صرفه جویی در حواله های روعنیات.

تنظیم ترانسپورت برای حمل و نقل مامورین به استقامت های مختلف جهت انسجام بهتر امور.

کنترول و  وارسی از توظیف وسایط اداره غرض اجرأ امور رسمی خارج از وزارت.

تصفیه حسابات دریوران وتحصیل باقیات وترتیب اسناد مجرائی مطابق به مقرره در آخیر هرماه.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

حصول اطمینان از ترمیم، پاکی و نظافت وسایط، نقلیه دریوران و حاضر بودن آن.

تنظیم تمامی پرسونل درعرصه های ترمیماتی و ساختمانی.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در رشته های انجنیری تخنیکی، میخانیک، استحکام، بهره برداری، پولی تخنیک، اداره وصنعت، مدیریت پروژه، ارتباطات، توسعه پایدار، تحلیل ومدیریت شهری،

تجربه کاری: مرتبط ویا مشابه بوظیفه مدت یک سال

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

 

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی