مدیرعمومی مالی

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۱۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه     : مدیرعمومی مالی

وزارت/اداره      : دفاع ملی

موقعیت            : کابل

بخش               : ریاست حقوق بشر و انسجام جندر

بست               : (4 )

گزارشدهی به     : آمر مالی واداری

گزارشگیری از   : ندارد

کود                : 22-90-030-013

هدف وظیفه  : تنظیم فعالیت های مالی( بودجه عادی و انکشافی حواله جات وجمع آوری عواید) ریاست حقوق بشر وانسجام جندر جهت عرضه خدمات بهتر..

شرح وظایف    :

ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی رياست به منظور نیل به اهداف تعین شده ریاست حقوق بشر و جندر..

نظارت از تطبیق پالیسی های امور مالی و حسابی در بخش های مربوطه غرض انسجام بهتر امور.

کنترول تقسیمات بود جوي وارسال آن مطابق ضرورت و تشكيل در مرکز و ولایات جهت استفاده موثردر طول سال مالی.

کنترول از صورت اجرای تادیات،حواله های معاشات و مصارفات، معتمدین نقدی، قراردادی وانتقال رسمی قطعی نظر به ضرورت ریاست حقوق بشر و انسجام جندر..

نظارت از پروسه تدوین ،ترتیب و تنظیم وتطبیق بودجه عادی و انکشافی اداره غرض حصول اطمنان و طی مراحل بعدی آن .

تثبیت اجزای تشکیل دهنده بودجه عادی و انکشافی در تشکیل  به منظور شناسائی بودجه مورد ضرورت ریاست حقوق بشر وانسجام جندر

تائید و ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات واحد های بودجوی ریاست.

نظارت ازترتیب وارایه راپور بیلانس مصارفاتی عایداتی طور ما هوار،ربعوارو سالانه به مراجع ذیربط وذیصلاح.

تعین بودجه بخاطر پیشبرد کنفرانس ها، سمینارها، چاپ بروشورها، سفریه کاپی اسناد وغیره.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8)،  قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

لیسانس مرتبط به وظیفه، به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه):

یک سال مرتبط به وظیفه

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 پلانگذاری، اداره، آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه،  مفاهمه و ارتباطات  و دسترسی به کمپیوتر و انترنت.