اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 9قلم تطهیریه مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد 9قلم تطهیریه مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی ازبابت سال مالی 1398

دارای نمبرتشخیصیه (1398/MOD/G/Q0016 /22702/lots7

به معاونیت محترم تامینات تکنالوژی ولوژستیک!

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت دفاع ملی درنظرداردتهیه وتدارک(9)قلم مواد تطهیریه اشپزخانه ها ضرورت قطعات وجزوتامها ی ساحوی اردوی ملی  برای سالهای مالی1398 درشش لات  به روش داوطلبی باز داخلی به نوع  قرار داد چهار چوبی نمبر تشخیصیه 1398/MOD/G/Q0016 /22702/lots7 ( ذریعه امریه شماره ( 630) مورخ ( 12/      1/1398) به شرکتهای ذیل:

–لات دوم: به قیمت مجموعی مبلغ (9273662.4) نوملیون دوصدو هفتادوسه هزاروششصدو شصت ودوافغانی اعشاریه چهار پول شرکت برادران سیفی گروپ. دارای جواز نمبر (D-33425) ادرس شرکت حصه سوم خیرخانه شهر کابل.

–لات سوم: به قیمت مجموعی مبلغ(6622000.5) شش ملیون شش صدوبیست ودوهزارافغانی اعشاریه پنج پول به شرکت لوژستیکی مسعود عرفان دارای جواز نمبر (D-02-1455) ادرس شرکت عرب مارکیت شهرجلال آباد.

– لات پنجم: به قیمت مجموعی مبلغ (3457142)سه ملیون چهارصدوپنجاه وهفت هزارویکصدوچهل ودو افغانی به شرکت برادران سیفی گروپ دارای جواز نمبر (D-33425) ادرس شرکت حصه سوم خیرخانه شهر کابل.

– لات ششم: به قیمت مجموعی مبلغ(7298104.5)هفت ملیون دوصدونودوهشت هزارویکصدوچهارافغانی اعشاریه پنج پول به شرکت برادران سیفی گروپ دارای جواز نمبر (D-33425) ادرس شرکت حصه سوم خیرخانه شهر کابل.

– لات هفتم: به قیمت مجموعی مبلغ(5444032) پنج ملیون چهارصدوچهل وچهارهزاروسی و دو افغانی به شرکت جبارمتحده لمیتد دارای  جواز نمبر (0601-2538) ادرس شرکت مرکز جلال آباد ننگرهارقراردادنماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض داشته باشدمیتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغراوفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده و الی تکمیل میعادفوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی،قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۶ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی، تهیه مواد برق وکانکس های 20 فوت ,40 فوت برای دشت سرخ اب

تهــــــــیه مواد برق وکانکس های  20 فوت ,40 فوت برای دشت سرخ اب ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر کمپ جدید...

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۱۵:۳۶
Background image

اطلاعیه نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی در(20)ولایت کشور

به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظردارد  نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۲۹
Background image

تهیه وتدارک 62 قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای ساحوی 205 و 215

تهیه وتدارک { تدارک تعداد (62) قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای...

Back to tenders