اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 85 قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد 85) قلم پرزه جات تجهیزات اتومات  ورکشاپ های قطعات اردوی ملی بداخل دولات  ضرورت سال 1398 ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی (ازروش داوطلبی باز)

 (MOD--G-N0214-22403-1398) نمبرتشخیصیه :

قرارامریه نمبر (2818) مورخ 7/9/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل لمیتد : دارای جوازنمبر(D-54824)  آدرس :شهرنوعقب کوچه اتصالات مرکز کابل  قیمت لات اول مبلغ(14024600) چهارده میلیون وبیست وچهارهزاروششصد افغانی و قیمت لات سوم مبلغ (13084000) سیزده میلیون وهشتادوچهارهزارافغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ - ۹:۱۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تدارک 16قلم محلولات طبی1399

تدارک 16قلم محلولات طبی مورد ضرورت شفاخانه ها ومراکز صحی...

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۵۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی, تهیه و تدارک تعداد یک قلم مواد محروق گاز

 تهیه وتدارک تعداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قطعات مرکزی و قول اردو های...

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۵۶ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تهیه وتدارک تعداد تهیه وتدارک (15)قلم تجهیزات ورزشی

تهیه وتدارک تعداد تهیه وتدارک (15)قلم تجهیزات ورزشی وتفریحی ماشین آلات قطعات...

Back to tenders