دستگیری ۳ سارق توسط منسوبین قول اردوی ۳۱۳ مرکزی در کابل 

web_admin

بر اساس راپور های کشفی، منسوبین مدیریت استخبارات قول اردوی ۳۱۳ مرکزی ۳ سارق را در منطقه شاه شهید کابل در حالی دستگیر کردند که یک موتر لکسس را از یک موتر فروشی به بهانه گلپوش کرایه نموده و می خواستند که موتر را به دیگر موتر فروشی بفروشند.

در نتیجه تحقیقات ابتدایی، افراد بازداشت شده به سرقت موتر نوع دیگر تودی ۲۰۰۰ نیز اعتراف نمودند و منسوبین قول اردوی ۳۱۳ مرکزی کابل، موتر لکسس را به مالک اصلی آن تسلیم کردند.