ترمیم ده ها عراده وسایط در لوای پنجم مستقر در میدان وردک 

web_admin

به تعداد ۳۱ عراده وسایط مختلف النوع در ورکشاپ های کندک حمایوی چهارم و پنجم لوای پنجم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی ترمیم و آماده استفاده قرار گرفت.

وسایط ترمیم شده ۱۳ عراده تانک هاموی، ۵ عراده موتر انترنیشنل، ۱۰ عراده موتر سایکل چهار تایره، ۱ عراده تانکر، ۱ عراده کرینگ و ۱ عراده آمبولانس را شامل می باشد.